Пробаційна програма «Зміна прокримінального мислення» для повнолітніх суб'єктів проба ції І. Коротка характеристика. Цільова група: повнолітні суб’єкти пробації Кількість занять: 10 Форма проведення та тривалість: індивідуальна (загальна тривалість - 10 год., одне заняття - І год.); групова (загальна тривалість - 20 год., одне заняття - 2 год.). Періодичність: не рідше одного разу на тиждень. Ведучий - особа, яка проводить заняття, передбачене пробаційною програмою. Ведучий може бути представником персоналу органу пробації, який пройшов навчання щодо реалізації пробаційних програм (далі -куратор), або особою, що залучається до реалізації пробаційної програми. Учасники - суб’єкти пробації, які виконують заходи, передбачені пробаційною програмою. II. Опис 1. Мета програми Досягнути позитивні зміни у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки у нього навичок конструктивного та критичного мислення, формування навичок рефлексії, планування та постановки цілей, а також сприяння розвитку співпраці у взаєминах з оточуючими та соціально прийнятних норм поведінки. 2. Завдання/функції програми: 1) ознайомити з різними типами мислення та сприйняття інформації, корисними та некорисними переконаннями та їх зв’язком з вибором стратегії поведінки; 2) сприяти розумінню власної відповідальності за свої вчинки та наявності наслідків кожної дії (вчинку, поведінки), розвивати вміння їх прогнозування; 3) розвивати навички моніторингу (розпізнання) думок та виявлення прокримінальних думок; 4) формувати когнітивні навички, зокрема, навички критичного мислення; 5) сприяти розумінню суб’єктами пробації важливості правильної постановки цілей та визначення шляхів їх досягнення, планування позитивних змін у своєму житті; 6) формувати розуміння важливості побудови проактивної життєвої позиції та відповідального ставлення до своєї поведінки; 7) формувати соціально прийнятні норми поведінки, навички конструктивної взаємодії з оточуючими та ефективного вирішення конфліктів, вміння, орієнтовані на співпрацю з іншими; 8) мотивувати до позитивних змін у власному житті. 3. Ознаки цільової групи, на яку спрямована програма Програма призначена для роботи з повнолітніми суб’єктами пробації, звільненими від відбування покарання з випробуванням (далі - учасники програми), на яких судом покладено обов’язок виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, у яких за результатами оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення виявлено фактори ризику, що обумовлюють застосування пробаційної програми «Зміна прокримінального мислення», та які, відповідно, схильні до поведінкових проявів без належного розуміння можливих негативних наслідків, не вміють приймати зважені рішення, планувати позитивні зміни у власному житті та визначати його мету. 4. Методологічні засади програми Програма розроблена на засадах когнітивно-поведінкової психології, що допомагає людям виявляти та змінювати дисфункційні (порушені) переконання, думки та моделі поведінки. У роботі з суб’єктами пробації методи когнітивно-поведінкових втручань пояснюють та допомагають зрозуміти, як когнітивні (пізнавальні) спотворення та прокримінальне мислення призводять до кримінальної поведінки. Програми когнітивно-поведінкових втручань підкреслюють індивідуальну відповідальність особи та намагаються допомогти людині зрозуміти власне мислення та вибір, який вона робить, перш ніж вчиняє злочин. Базовою ідеєю когнітивної моделі є те, що емоційні реакції та поведінка людини залежать від думок, переконань, інтерпретацій себе, ситуацій, у яких людина перебуває, а також, від значень, які людина надає подіям, що відбуваються. Поведінковий аспект полягає у тому, що поведінка або те, що ми робимо, відіграє ключову роль у підтримці або зміні психологічних станів. У даній програмі увага в основному зосереджена на аспектах проблемних або дисфункційних думок, які лежать в основі прокримінального мислення. Відповідно, дисфункційні думки часто є джерелом або важливим аспектом виникнення асоціальної поведінки, що спричиняє подальші негативні для особи та середовища наслідки. Програма «Зміна прокримінального мислення» спрямована не на вирішення окремих проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям осіб, які перебувають в конфлікті із законом, а на сприяння розумінню особою власних дисфункційних (прокримінальних) способів мислення та їх впливу на поведінку, важливості вибору цілей-орієнтирів та просоціальних шляхів їх досягнення, визначення важливих цілей та цінностей у своєму житті. 5. Знання та навички, яких може набути суб’єкт пробації за результатами проходження програми. 1)Знання: складові, необхідні для успішного керування власним життям та побудови просоціальних орієнтирів-цінностей; фактори, які впливають на вибір поведінки та прогнозування наслідків власного вибору і відповідальність за нього; сутність короткотривалих та довготривалих наслідків вчинків; як задовольняти власні потреби просоціальними методами; типи мислення та сприйняття інформації, їх вплив на вибір реакції; сутність впливу переконань на життя людини та його перспективи; вплив досвіду на поведінку та переконання людини; користь критичного мислення; особливості та шляхи ефективного планування та встановлення пріоритетів у житті; інструменти ефективної взаємодії з оточуючими та ефективного вирішення конфліктів, орієнтованих на співпрацю з іншими. 2) Навички: моніторинг думок та розпізнавання некорисних інтерпретацій; когнітивні навички, зокрема критичного мислення; побудова проактивної життєвої позиції та відповідального ставлення щодо своєї поведінки; використання інструментів реалізації власних потреб та цілей просоціальними методами; цілепокладання та встановлення пріоритетних задач; критична оцінка власних переконань та їх користі, а також, навички здобуття коригуючого досвіду; співпраця та побудова соціально прийнятних норми поведінки, навичок конструктивної взаємодії з оточуючими та ефективного вирішення конфліктів, вмінь, орієнтованих на співпрацю у взаємодії з іншими; самомотивація та підтримка на шляху до змін. 6. Ресурси, необхідні для реалізації програми Проведення програми передбачає дотримання ряду вимог до навчального приміщення та його технічного забезпечення, а саме: приміщення, що дозволяє вільно розмістити групу учасників (у разі групової форми проведення); стільці для учасників та ведучого (-их) мають бути розташовані по колу, за межами якого мають знаходитися столи для роботи міні-груп, якщо це передбачає хід проведення занять; місця учасників мають бути мобільними, столи та стільці доступними для переміщування; дошка (фліп-чарт) для розміщення аркушів блокноту для фліп-чарту та маркери для записів; робочі зошити для учасників до програми «Зміна прокримінального мислення» та ручки для індивідуальної роботи учасників; ноутбук, проектор, екран. Освітлення, температура повітря у приміщенні мають бути комфортними та безпечними для учасників програми. 7. Теми занять/зміст заходів програми Заняття 1. Знайомство. Вступ до програми. Твоє життя починається з тебе. Відкриття проірами, ознайомлення з її цілями та завданнями, знайомство учасників з ведучим (-ми) програми та між собою, встановлення правил роботи групи, налагодження позитивної атмосфери в групі. Ознайомлення зі складовими, необхідними для успішного керування своїм життям, сприяння усвідомленню власних цінностей у різних сферах життя та побудові просоціальних орієнтирів-цінностсй. Закипи 2. Фактори, що впливають на поведінку Ознайомлення з поняттями «реактивної та проактивної життєвої позиції». Розвиток навичок розуміння власних потреб та аналіз різних способів їх задоволення, у тому числі тих, що приводять до конфлікту з законом та напрацювання конструктивних варіантів. Заняття 3. Думки, емоції та дії Розвиток навичок самоспостереження за процесом реагування в різних ситуаціях та способами бачення (інтерпретацій) даних ситуацій. Сприяння розумінню визначальності впливу інтерпретацій на вибір поведінки людини. Заняття 4. Вчинки та їх наслідки Формування розуміння про наслідки власних вчинків: короткотривалі та довготривалі, негативні та позитивні. Розвиток навичок регуляції автоматичних реакцій та прогнозування наслідків власних вчинків. Заняття 5. Як працює наше мислення Ознайомлення учасників з раціональним та ірраціональним процесом мислення та найбільш типовими помилками мислення. Демонстрування впливу викривленого бачення на вибір поведінки та сприяння аналізу учасниками власної схильності певним чином дивитися на ситуації. Заняття 6. Сила переконань Ознайомлення із процесом формування переконань та їх виливом на подальше життя людини. Напрацюваиня алгоритму перевірки існуючого переконання на реалістичність і користь. Заняття 7. Як правильно робити висновки Формування розуміння процесу «переконання - поведінка - наслідок -переконання» та його впливу на винесення досвіду. Розвиток навичок перевірки власних переконань та прогнозів в реальних ситуаціях та здобуття коригуючого досвіду. Заняття 8. Думай критично Ознайомлення з поняттям критичного мислення. Розвиток навичок зваженого реагування на ідею, розпізнавання різних факторів необхідних для прийняття рішення, розвиток вміння виявляти розуміння та емпатію щодо потреб та поглядів інших людей в ситуаціях прийняття рішення. Заняття 9. У першу чергу - першочергове Ознайомлення учасників з методикою планування часу та визначення пріоритетних справ. Розвиток навичок постановки цілей та просоціальних стратегій їх досягнення, мотивації себе та наснаження на успіх. Заняття 10. Думай про виграш для всіх Сприяння усвідомленню важливості побудови та підтримки здорових стосунків з іншими та необхідні навички для цього. Ознайомлення з різними стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях та актуалізація стратегії співпраці. Формування уміння знаходити позитивне в собі та інших людях. Закриття програми. III. Проходження програми Програма складається з 10 занять. У разі групової форми реалізації програми заняття триває 120 хв. (2 год.), а у разі індивідуальної - 60 хв. (1 год.). Рекомендована періодичність занять - не рідше одного разу на тиждень. Реалізація пробаційної програми здійснюється куратором, який складає відповідний графік. Під час реалізації пробаційної програми куратор може залучати до її проведення у порядку, визначеному законодавством, волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, об'єднань громадян, окремих громадян. Куратор ознайомлює суб’єкта пробації під підпис з графіком реалізації пробаційної програми, мстою, знаннями та навичками, які він може набути за результатами проходження програми, порядком проходження програми, порядком виконання суб’єктом пробації заходів, передбачених гіробаційною програмою та відповідальністю за його порушення. Якщо суб’єкт пробації з поважних причин не виконав заходи, передбачені пробаційною програмою, куратор визначає та вживає заходів, що необхідні для продовження реалізації пробаційної програми (вносить зміни до графіку, інше). Основна форма проведення занять у межах програми - тренінг розвитку навичок, який може реалізовуватися як в індивідуальному, так і в груповому форматі роботи. Груповий формат вважається більш ефективним. Рекомендована кількість учасників у разі групової форми проведення - 6-8 осіб, максимально можлива кількість - 12 осіб. Групова робота у межах тренінгу реалізується у різних формах, що охоплюють інформаційні повідомлення та презентації ведучих, пошук творчих ідей за допомогою «мозкового штурму», бесіди та обговорення, роботу в групах, рольові ігри, індивідуальні га домашні завдання. Як альтернатива груповій, може використовуватися індивідуальна форма проведення програми з суб’єктом пробації. Під час індивідуальних зустрічей ведучий використовує тематичні вправи занять програми у форматі, що дозволяє досягти очікуваного результату. Для цього вправи, які за методичним посібником до програми мають проводитися в міні-групах, пропонується втілювати у форматі дискусії та обговорення з учасником. У деяких вправах ведучому програми рекомендовано займати більш активну позицію для допомоги у відпрацюванні навичок учасника, розширенні інтерпретацій, збільшенні стратегій реагування тощо. До пробаційної програми «Зміна прокримінальиого мислення» додасться методичний посібник для ведучого та робочий зошит, який отримує кожен учасник та у якому веде короткий запис висновків та тез до вправ кожного заняття, а також записи щодо домашніх завдань. Важливим компонентом програми на основі когнітивно-поведінкових втручань є те, що у проміжках між заняттями учасники отримують для виконання домашнє завдання для закріплення отриманої інформації на практиці та напрацювання навичок з їх поступовим ускладненням. IV. Оцінка результатів проходження програми. Програма передбачає здійснення моніторингу і оцінки досягнень учасників у напрямі зміни поведінки. Оцінка досягнень учасників програми здійснюється за допомогою таких форм: форма оцінки знань і вмінь учасників до проходження програми; форма оцінки знань і вмінь учасників після проходження програми; форма оцінки кожного заняття, що заповнюється учасниками після кожного заняття; форма оцінки досягнень кожного учасника, що заповнюється ведучим після кожного заняття; форма оцінки програми в цілому, що заповнюється учасниками після проходження програми; форма оцінки досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника, що заповнюється ведучим після проходження учасниками всієї програми. Форми оцінки досягнень мстяться у посібнику до програми. Ступінь досягнення мети програми (високий, середній, низький) визначається шляхом аналізу різниці в показниках форм оцінки знань і навичок учасників «до» та «після» проходження програми. Дані форми дозволяють куратору здійснити аналіз обізнаності учасника в темі зміни мислення та поведінки, їх контролю, цілепокладання тощо, аналіз зміни установок та переконань, які формують готовність до прокримінальних дій, та аналіз результатів участі у програмі, ідо включає в себе кількісний показник ефективності використання отриманих навичок. З метою здійснення моніторингу та оцінки ефективності використовується форма оцінки досягнень кожного учасника після кожного заняття. Дана форма заповнюються куратором на основі відповідної форми, заповненої самим учасником та включає в себе показники вмотивованості учасника та його динаміку змін під час проходження програми. Форма оцінки досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника програми також заповнюється куратором після проходження всієї програми та на основі заповнених кожним учасником відповідних форм. Вона спрямована на узагальнення досягнутих результатів учасником (набуті знання, сформовані установки та переконання, розвинені навички, позитивна зміна в поведінці) та має містити рекомендації щодо подальшої роботи з суб’єктом пробаціїта реалізації з ним заходів індивідуального плану. Куратор програми протягом 10 днів після завершення пробаційної програми складає оцінку результатів проходження пробаційної програми та висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою за встановленою формою.