Пробаційна програма «Попередження вживання психоактнвннх речовин» для повнолітніх суб’єктів пробації. І. Коротка характеристика Цільова група: повнолітні суб’єкти пробації Кількість занять: 13 Форма проведення та тривалість: індивідуальна (загальна тривалість - 13 год., одне заняття - 1 год.); групова (загальна тривалість - 26 год., одне заняття - 2 год.). Періодичність: не рідше одного разу на тиждень. Ведучий - особа, яка проводить заняття, передбачене пробаційною програмою. Ведучий може бути представником персоналу органу пробації, який пройшов навчання щодо реалізації пробаційних проірам (далі -куратор), або особою, що залучається до реалізації пробаційної програми. Учасники - суб’єкти пробації, які виконують заходи, передбачені пробаційною проірамою. II. Опис. 1. Мета програми. Досягнути позитивні зміни у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки навичок ефективного самоконтролю, усвідомлення необхідності стратегій зменшення шкоди від вживання та підвищення вмотивованості до відмови від вживання психоактивних речовин (далі -ПАР). 2. Завдання/функції програми: 1) інформувати та сприяти усвідомленню суб’єктами пробації негативного впливу ПАР (зокрема алкоголю та наркотиків) на особистість та здоров'я; 2) формувати вміння протистояти провокуючим факторам, а також, протистояти тиску щодо вживання ПАР з боку соціального оточення; 3) розвивати позитивні стратегії емоційної регуляції та подолання життєвих негараздів; 4) розвивати переконання та цінності, які сприяють самомотивації та створенню позитивної життєвої перспективи; 5) розвивати навички подолання зриву та управління тягою до вживання ПАР (якщо суб’єкт пробації наразі перебуває в ремісії); 6) мотивувати до використання стратегії зменшення шкоди та до припинення вживання ПАР, проходження курсу лікування та реабілітації (якщо суб’єкт пробації наразі вживає ПАР). 3. Ознаки цільової групи, на яку спрямована програма Програма призначена для роботи з повнолітніми суб’єктами пробації, звільненими від відбування покарання з випробуванням (далі - учасники програми), на яких судом покладено обов’язок виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, у яких за результатами оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення виявлено фактори ризику, що обумовлюють застосування пробаційної програми «Попередження вживання психоактивних речовин», та які, відповідно, зловживають ПАР без належного розуміння можливих негативних наслідків, мають низький рівень розвитку навичок саморегуляції. 4. Методологічні засади програми Програма розроблена на засадах когнітивно-поведінкової психології та моделі зміни поведінки Джеймса Прочаски та Карла ДіКлементе, та містить пояснення етапів розвитку зловживання та залежності, низку когнітивних, ловедінкових та тілесних технік, спрямованих на розвиток навичок саморегуляції. Базовою ідеєю когнітивно-поведінкової психології с те, що емоційні реакції та поведінка людини залежать від думок, переконань, інтерпретацій тригерних (пускових) ситуацій, в основі чого лежать значення, які людина надає подіям, що відбуваються. Поведінковий аспект полягає в тому, що поведінка або те, що ми робимо, відіграє ключову роль у підтримці або зміні психологічних станів людини. У даній програмі увага в основному зосереджена на поведінкових аспектах (поведінка зловживання ПАР), на здатності особи здійснювати контроль власної поведінки та робити вибір щодо різних стратегій. Іншим важливим аспектом програм на основі когнітивно-поведінкових втручань є сприяння розвитку навичок зменшення шкоди та профілактики рецидивів, що включає виявлення і уникнення ситуацій підвищеного ризику, дослідження рішень, що призводять до вживання ПАР, сприяння змінам способу життя, підбиття підсумків попередніх рецидивів, щоб знизити ймовірність їх виникнення у майбутньому. Програма спрямована не на вирішення окремих проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям осіб, які перебувають в конфлікті із законом, а на сприяння розумінню негативного впливу вживання ПАР, розвитку навичок саморегуляції та контролю поведінки вживання, використання стратегій зменшення шкоди. 5. Знання та навички, яких може набути суб’єкт пробації за результатами проходження програми 1) Знання: вплив різних ПАР на особистість, спосіб життя та здоров’я; наслідки вживання ПАР для емоційної сфери людини та вплив на процеси прийняття рішень; етапи розвитку залежності та види допомоги людям, які мають залежність; законодавчі заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними; стратеги зменшення шкоди; розпізнавання стресових факторів та напрацювання ефективних інструментів їх подолання; можливі альтернативи вживанню ПАР, заняття для відволікання від тяги до вживання ПАР; переконання та цінності, які сприяють самомотивації та створенню позитивної життєвої перспективи; наявні та ймовірні зовнішні та внутрішні причини, умови та фактори, що провокують до вживання ПАР; асертивна стратегія у взаємодії з іншими, зокрема відмова на пропозицію вжити ПАР; можливості розвитку мережі підтримки; особливості та шляхи ефективного планування змін та алгоритми поведінки в ситуаціях зриву чи високого ризику. 2) Навички: використання стратегій зменшення шкоди; здійснення емоційної саморегуляції шляхом напрацювання ефективних коупінг стратегій; цілспокладання та використання стратегій маленьких кроків, складання графіку дня та наповнення його корисними справами; контроль над провокуючими ситуаціями та збагачення сценарію поведінки в них; стратегії подолання сили звички та управління тягою до вживання ПАР; як говорити «Ні» та навички відмови і протистояння тиску щодо вживання ПАР з боку соціального оточення; ефективна взаємодія з оточуючими, вирішення конфліктів прийнятним шляхом та просоціальне досягнення цілей; як поводити себе при зривах та в ситуаціях високого ризику. 6. Ресурси, необхідні для реалізації програми Проведення програми передбачає дотримання ряду вимог до навчального приміщення та його технічного забезпечення, а саме: приміщення, що дозволяє вільно розмістити групу учасників (у разі групової форми проведення); стільці для учасників та ведучого(-нх) мають бути розташовані по колу, за межами якого мають знаходитися столи для роботи міні-груп, якщо це передбачає хід проведення занять; місця учасників мають бути мобільними, столи та стільці доступними для переміщення; дошка (фліп-чарт) для розміщення аркушів блокноту для фліп-чарту та маркери для записів; робочі зошити для учасників до програми «Попередження вживання психоактивних речовин» та ручки для індивідуальної роботи учасників; ноутбук, проектор, екран. Освітлення, температура повітря у приміщенні мають бути комфортними та безпечними для учасників програми. 7. Теми занягь/з.міст заходів програми Заняття 1. Знайомство. Вступ до програми. Здоров’я та звички. Відкриття програми, ознайомлення з її цілями та завданнями, знайомство учасників з ведучим(-ми) та між собою, встановлення правил роботи групи, налагодження позитивної атмосфери в групі. Визначення основних факторів, що впливають на здоров’я, аналіз різних сфер життя, у тому числі звичок та їх впливу на якість життя. Заняття 2. Що таке залежність Ознайомлення з етапами формування залежності та можливими видами допомоги людям, які мають залежність. Створення можливості замислитися щодо причин вживання ПАР, варіативності способів саморегуляції. Заняття 3. Причини та наслідки вживання психоактивних речовин Розвиток навичок розпізнавати внутрішні причини, які штовхають до вживання ПАР, аналізувати наслідки впливу стану сп’яніння на прийняття рішень, зокрема, щодо дій, що суперечать нормам законодавства. Заня ггя 4. Як зменшити шкоду Ознайомлення з наслідками вживання ПАР для здоров’я, зокрема, ризики інфікування ВІЛ та гепатитами. Напрацювання стратегії зменшення шкоди. Заняття 5. Долай стреси тверезо Ознайомлення зі стресовими факторами та реакцією на них. Напрацювання ефективних стратегій подолання стресу та тілесної напруги: релаксація, дихання, фізична активність. Заняття 6. Що мотивує мене до змін. Цілепокладання Ознайомлення з моделлю зміни поведінки та методикою маленьких кроків у досягненні змін. Мотивування учасників до зважування плюсів та мінусів поведінки вживання та сприяння пошуку альтернатив. Допомога в аналізі збитків та вигоди від вживання та від відмови вживати. Заняття 7. Аналіз поведінки пов’язаної із вживанням ПАР Формування розуміння впливу на поведінку вживання ПАР зовнішніх факторів, а саме: з ким людина зазвичай вживає, у яких ситуаціях та місцях, напрацювання можливості управління цими факторами. Допомога в аналізі наслідків поведінки вживання: тих, які змушують цю поведінку знову використати та тих, які змушують відмовитися від її застосування. Заняття 8. Навички контролю провокуючими ситуаціями Розвиток навичок аналізу ситуацій різного рівня ризику щодо вживання ПАР та напрацювання якомога більшого числа варіантів поведінки у ситуаціях підвищеного ризику з метою розвитку навичок управління ними через здійснення вибору поведінки. Заняття 9. Розірви коло «Стимул - Думка - Потяг - Вживання» Ознайомлення з алгоритмом стимул - думка - потяг - вживання. Напрацювання навичок протистояння потягу, а саме: відволікання на діяльність, що поглинає увагу, розмови про потяг з людьми, які підтримають та наснажать, внутрішній діалог мотивації з перечитуванням переваг від стану тверезості. Заняття 10. Як сказати «Ні!» Напрацювання алгоритму відмови від пропозиції вжити ПАР. Ознайомлення з асертивною позицією у взаємодії з оточуючими та подоланні його тиску. Заняття 11. Поліпшуємо самопочуття та розвиваємо здорове мислення Визначення, які саме емоційні стани мають ризик до вживання, та розвиток навички їх мінімізації за допомогою формування здорового мислення у ситуаціях підвищеного ризику, а також щоденного планування корисної та приємної діяльності. Заняття 12. Моя мережа підтримки Формування мережі підтримки у різних сферах життя учасників. Розвиток навичок ефективної комунікації при зверненні за підтримкою, у тому числі як бути почутим та чути інших. Заняття 13. Зміни - рух по спіралі вгору Напрацювання плану подальших змін для підтримки тверезості. Формування алгоритму дій у ситуаціях високого ризику та при зривах з метою мінімізувати їх тривалість та наслідки. Розвиток навичок самомотивації та підтримки на етапах змін. Закриття програми та підведення підсумків. III. Проходження програми Програма складається з 13 занять. У разі групової форми реалізації програми заняття триває 120 хв. (2 год.), а у разі індивідуальної - 60 хв. (1 год.). Рекомендована періодичність занять - не рідше одного разу на тиждень. Реалізація пробаційної програми здійснюється куратором, який складає відповідний графік. Під час реалізації пробаційної програми куратор може залучати до її проведення у порядку, визначеному законодавством, волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, об'єднань громадян, окремих громадян. Куратор ознайомлює суб’єкта пробації під підпис з графіком реалізації пробаційної програми, метою, знаннями та навичками, які він може набути за результатами проходження програми, порядком проходження програми, порядком виконання суб’єктом пробації заходів, передбачених пробаційною програмою та відповідальністю за його порушення. Якщо суб’єкт пробації з поважних причин не виконав заходи, передбачені пробаційною проірамою, куратор визначає та вживає заходів, що необхідні для продовження реалізації пробаційної програми (вносить зміни до графіку, інше). Основна форма проведення занять у межах програми - тренінг розвитку навичок, який може реалізовуватися як в індивідуальному, так і в груповому форматі роботи. Груповий формат вважається більш ефективним. Рекомендована кількість учасників у разі групової форми проведення -6-8 осіб, максимально можлива кількість - 12 осіб. Групова робота у межах тренінгу реалізується у різних формах, що охоплюють інформаційні повідомлення та презентації ведучих, пошук творчих ідей за допомогою «мозкового штурму», бесіди та обговорення, роботу в групах, рольові ігри, індивідуальні та домашні завдання. Як альтернатива груповій, може використовуватися індивідуальна форма проведення програми з суб’єктом пробації. Під час індивідуальних зустрічей ведучий використовує тематичні вправи занять програми у форматі, що дозволяє досягти очікуваного результату. Для цього вправи, які за методичним посібником до програми мають проводитися в міні-групах, пропонується втілювати у форматі дискусії та обговорення з учасником. У деяких вправах ведучому програми рекомендовано займати більш активну позицію для допомоги у відпрацюванні навичок учасника, розширенні інтерпретацій, збільшенні стратегій реагування тощо. До пробаційної програми «Попередження вживання психоактивних речовин» додається методичний посібник для ведучого та робочий зошит, який отримує кожен учасник та у якому веде короткий запис висновків та тез до вправ кожного заняття, а також записи щодо домашніх завдань. Важливим компонентом програми на основі когнітивно-поведінкових втручань с те, що у проміжках між заняттями учасники отримують для виконання домашнє завдання для закріплення отриманої інформації на практиці та напрацювання навичок з їх поступовим ускладненням. IV. Оцінка результатів проходження програми Програма передбачає здійснення моніторингу і оцінки досягнень учасників у напрямі зміни поведінки, що здійснюється за допомогою таких форм: форма оцінки знань і вмінь учасників до проходження програми; форма оцінки знань і вмінь учасників після проходження програми; форма оцінки кожного заняття, що заповнюється учасниками після кожного заняття; форма оцінки досягнень кожного учасника, що заповнюється ведучим після кожного заняття; форма оцінки програми в цілому, що заповнюється учасниками після проходження програми; форма оцінки досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника, що заповнюється ведучим після проходження учасниками всієї програми. Форми оцінки досягнень мстяться у посібнику до програми. Ступінь досягнення мети програми (високий, середній, низький) визначається шляхом аналізу різниці в показниках форм оцінки знань і навичок учасників «до» та «після» проходження програми. Дані форми дозволяють куратору здійснити аналіз обізнаності учасника в темі попередження вживання ПАР та контролю своєї поведінки, зміни установок та переконань, які формують готовність до вживання, а також аналіз результатів участі у програмі, що включає в себе, серед іншого, кількісний показник ефективності використання отриманих навичок самоконтролю, прийняття рішень, протидії тиску тощо. Для здійснення моніторингу та оцінки ефективності додатково використовується форма оцінки досягнень кожного учасника після кожного заняття. Дана форма заповнюються куратором на основі відповідної форми. заповненої самим учасником, та включає в себе показники вмотивованості учасника та його динаміку змін під час проходження програми. Форма оцінки досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника також заповнюється куратором після проходження всієї програми та на основі заповнених кожним учасником відповідних форм. Вона спрямована на узагальнення досягнутих результатів учасником (набуті знання, сформовані установки та переконання, розвинені навички, позитивна зміна в поведінці) та має містити рекомендації щодо подальшої роботи з суб’єктом пробації та реалізації з ним заходів індивідуального плану. Куратор пробаційної програми протягом 10 днів після завершення пробаційної програми складає оцінку результатів проходження пробаційної програми та висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою за встановленою формою.