РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо подання інформації про потреби у професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», за результатами узагальнення індивідуальних програм професійного розвитку Згідно з нормами Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. (далі – Положення про систему професійного навчання) , положеннями Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженої наказом НАДС від 15 жовтня 2019 р. No 188-19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за No 1157/34128, потреби у професійному навчанні розподіляються на: загальні потреби у професійному навчанні - сукупність потреб у професійному навчанні, яке охоплює загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями, задоволення яких забезпечить набуття та/або удосконалення професійних компетентностей державних службовців для їх професійної діяльності; спеціальні потреби у професійному навчанні - сукупність потреб у професійному навчанні, яке охоплює питання функціонування та основних напрямів діяльності, стратегічні цілі та завдання окремого державного органу або органу місцевого самоврядування, задоволення яких забезпечить підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з урахуванням особливостей їх професійної діяльності; індивідуальні потреби у професійному навчанні - потреби у професійному навчанні, спрямованому на набуття та/або удосконалення державним службовцем професійних компетентностей, необхідних для належного виконання ним 2 Продовження додатка встановлених завдань і посадових обов’язків, задоволення яких дає змогу підвищити ефективність і результативність його роботи. НАДС в межах повноважень та з урахуванням загальних потреб державних службовців у професійному навчанні забезпечує організацію та проведення за рахунок коштів державного бюджету підвищення рівня їх професійної компетентності за такими видами професійного навчання, як: підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою спеціальності «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами. Задоволення спеціальних та індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців здійснюється безпосередньо державними органами через підвищення кваліфікації за спеціальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами, стажування. Також для задоволення індивідуальних потреб державні службовці можуть проходити професійне навчання шляхом самоосвіти за рахунок власних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальні, спеціальні, індивідуальні потреби враховуються під час складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку (далі – індивідуальна програма професійного розвитку). Звертаємо увагу, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, узагальнюють подані їхніми територіальними органами (у разі наявності) форми «Інформація щодо кількості державних службовців, яким затверджено індивідуальну програму професійного розвитку» (додаток 2), «Інформація щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» (додатки 3 - 6) та надсилають НАДС інформацію щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців центрального апарату відповідного органу, а також зведену інформацію щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців територіальних органів у паперовій та електронній формах (формат Excel). Територіальні органи НАДС узагальнюють подані місцевими державними адміністраціями форми «Інформація щодо кількості державних службовців, яким затверджено індивідуальну програму професійного розвитку» (додаток 2), «Інформація щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» (додатки 3 - 6) та надсилають НАДС відповідну інформацію (окремо за кожною областю, м. Київ) у паперовій та електронній формах (формат Excel). 3 Продовження додатка І. Про подання інформації щодо кількості державних службовців, яким затверджено індивідуальну програму професійного розвитку Служба управління персоналом подає інформацію щодо кількості державних службовців, яким затверджено індивідуальну програму за формою згідно з додатком 2. При заповненні графи «Фактична чисельність працюючих державних службовців» необхідно враховувати, що: фактична чисельність працюючих державних службовців в державному органі зазначається станом на 01 січня звітного (2023) року; до фактичної чисельності працюючих державних службовців включаються особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та/або тимчасовою непрацездатністю (незалежно від тривалості). ІІ. Про подання інформації щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» Служба управління персоналом подає інформацію щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» (далі – індивідуальні потреби державних службовців), за формою згідно з додатками 3 - 6. Інформація щодо індивідуальних потреб державних службовців подається за окремими видами професійного навчання, визначеними в індивідуальних програмах. 2.1. Про подання інформації щодо індивідуальних потреб державних службовців у навчанні за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами У графі «Найменування професійної компетентності» у рядку «Підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами» зазначаються професійні компетентності відповідно до додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку), затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 жовтня 2020 року No 201-20 або інші професійні компетентності, визначені індивідуальною програмою. У графі «Орієнтовні напрями підвищення кваліфікації» у рядках «Підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) програмами» та «Підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами» напрями зазначаються з урахуванням Переліку пріоритетних напрямів (тем) підвищення 4 Продовження додатка кваліфікації державних службовців за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2023 році, затвердженого наказом НАДС від 24 серпня 2022 р. No 74-22, який розміщено на офіційному вебсайті НАДС у розділі «Професійне навчання» (доступ за посиланням: https://cutt.ly/l0zcRxD). У разі, якщо в індивідуальних програмах державним службовцям за видом професійного навчання «Підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами» визначено інші професійні компетентності та відповідно інші орієнтовні напрями підвищення кваліфікації, у графах «Найменування професійної компетентності» та «Орієнтовні напрями підвищення кваліфікації» можуть зазначатися інші відповідні відомості, що вносяться шляхом додавання відповідних рядків у формі. Зразок заповнення форми «Інформація щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (в частині підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами) Підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами Додаток 3 професійні знання 14 лідерство 9 прийняття ефективних рішень 8 цифрова грамотність 5 Додаток 5 Підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами ефективне лідерство на державній службі забезпечення недискримінаційного середовища в органах публічної влади Підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами ефективне лідерство на державній службі, забезпечення недискримінаційного середовища в органах публічної влади Також звертаємо вашу увагу, що при визначенні професійних компетентностей необхідно ураховувати категорії посад державних службовців. Наприклад, для державного службовця категорії «А» може бути визначена професійна компетентність «управління змінами», державного службовця категорії «Б» – «впровадження змін», державного службовця категорії «В» – «сприйняття змін». 5 Продовження додатка 2.2. Про подання інформації щодо індивідуальних потреб державних службовців у навчанні за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами У додатках 3 - 6 у рядках «Підвищення кваліфікації за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами» та «Підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами» найменування професійних компетентностей та орієнтовні напрями підвищення зазначаються відповідно до індивідуальних програм державних службовців з урахуванням: переліку напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на плановий рік, сформованого за результатами проведеного аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні відповідного державного органу; норми пункту 9 Положення про систему професійного навчання, яким визначено, що зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації охоплює питання здійснення завдань, функцій та повноважень окремим (окремими) державним (державними) органом (органами), враховує особливості виконання державними службовцями їх посадових обов’язків у відповідній сфері професійної діяльності, а також не може охоплювати загальні питання державного управління, та напрями (теми), які включені до переліку пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців за загальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, сформованого та затвердженого НАДС.