ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Х позачергового з’їзду суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції, затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року) ПОЛОЖЕННЯ про Раду суддів України І. Загальні положення 1. Рада суддів України (далі - Рада) у період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування. 2. Рада обирається з’їздом суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Регламенту, що затверджується з’їздом. 3. Повноваження та порядок роботи Ради визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про Раду суддів України та регламентом Ради суддів України. 4. Рада організовує виконання рішень з’їзду суддів України, здійснює контроль за їх виконанням, вирішує питання внутрішньої діяльності судів та питання про скликання з’їзду. Рада сприяє створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утвердження незалежності та авторитету суду, забезпечення захисту суддів від втручання в судову діяльність, підвищення професійного рівня суддів та працівників апарату судів, а також підвищення рівня роботи з кадрами у судовій системі. 5. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», іншими законами, цим Положенням, а також регламентом Ради суддів України. II. Повноваження Ради суддів України 6. Рада судів України для вирішення питань внутрішньої діяльності судів, а також інших питань, віднесених Законом до її компетенції: 1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів; 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань; 3) співпрацює з Вищою радою правосуддя з питання підготовки останньою щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні; 4) здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України; 5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці; 7) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом); 8) здійснює консультації з Вищою радою правосуддя щодо Положення про Державну судову адміністрацію України та типового положення про її територіальне управління; 9) заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України про діяльність Державної судової адміністрації України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів відповідної судової спеціалізації; 10) затверджує зразки мантії та нагрудного знака судді; 11) затверджує зразки посвідчень судді, голови суду і його заступника, судді у відставці; 12) затверджує Положення про помічника судді; 13) здійснює консультації з Вищою радою правосуддя щодо Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему; 14) здійснює консультацію(ї) з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України щодо формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді); 15) погоджуєзразкиодностроюсудовихрозпорядників; 16) погоджує Порядок ведення особових справ суддів, визначений Державною судовою адміністрацією України; 17) скликає чергові та позачергові з'їзди суддів України у строки та порядку, визначеному законодавством. Рада зобов’язана скликати позачерговий з’їзд суддів України на вимогу зборів суддів не менше однієї п’ятої всіх судів. 18) схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з’їзду, та визначає дату і місце проведення з’їзду 19) визначає Порядок проведення з’їзду суддів України; 20) визначаєПорядокскликанняіпроведенняспільнихзборівсуддів місцевих загальних судів; 21) вносить з’їзду суддів України пропозиції щодо затвердження Кодексу суддівської етики або змін до нього; надає роз’яснення та консультації щодо застосування цього Кодексу; 22) призначає по одному члену Кваліфікаційної комісії приватних виконавців і Дисциплінарної комісії приватних виконавців та приймає рішення про припинення їхніх повноважень відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; 23) надає пропозиції Вищій раді правосуддя щодо включення двох членів Ради суддів України до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя; 24) співпрацює з Вищою радою правосуддя, громадськими об’єднаннями, відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями та їхніми органами щодо розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя; 25) здійснює інші повноваження, передбачені Законом та цим Положенням. ІІІ. Права Ради та її членів 7. Рада має право: 1) отримувати в установленому порядку від голів судів, суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, інших судових органів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності та підпорядкування), об’єднання громадян та окремих фізичних осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на неї повноважень; 2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі суддів, суддів у відставці, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також фахівців у відповідній галузі; 3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї повноважень робочі органи; 4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів; 5) ініціювати перед відповідними установами та посадовими особами питання щодо притягнення до відповідальності посадових та службових осіб за порушення вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо гарантій незалежності судової системи; 6) взаємодіяти з міжнародними організаціями; 7) здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність з метою виконання завдань суддівського самоврядування; 8) Здійснювати інші повноваження відповідно до Закону та цього Положення. 8. Член Ради має право: 1) бути обраним головою Ради, заступником Ради та секретарем Ради 3) бути вчасно повідомленим про порядок денний, час і місце проведення засідання Ради; 4) бути ознайомленим та отримувати матеріали, які надходять до Ради; 5) брати участь в роботі Комітетів Ради та бути обраним головою одного з Комітетів Ради; 6) для виконання доручення голови Ради витребовувати від голів судів, суддів необхідну інформацію; 7) мати інші права, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів», цим Положенням та регламентом Ради суддів України. Члени Ради мають рівні права та беруть участь у роботі Ради без відриву від своєї основної діяльності. 8.1. Член Ради зобов’язаний брати активну участь у засіданнях Ради та робочих органах, до складу яких він входить, добросовісно та сумлінно виконувати покладені на нього повноваження, доручену роботу та завдання. IV. Організація роботи Ради суддів України 9. Основною формою роботи Ради є засідання. Перше, організаційне, засідання Ради відкривається старшим за віком членом нового складу Ради, після чого більшістю голосів членів Ради відкритим голосуванням обирається головуючий та секретар, які ведуть засідання до обрання голови та секретаря Ради. Члени Ради на засіданні Ради обирають із свого складу таємним голосуванням голову Ради суддів України, його заступника та секретаря. 10. Голова Ради: 1) відкриває З’їзд суддів України, а в разі його відсутності - найстарший за віком член Ради суддів України. 2) здійснює безпосереднє керівництво роботою Ради; 2) бути присутнім на засіданнях Ради; 3) скликає засідання Ради (президії); 4) визначає орієнтовний порядок денний засідань Ради (президії); 5) доручає членам Ради підготовку питань для розгляду на її засіданні; 6) витребовує матеріали, необхідні для підготовки та проведення засідань Ради; 7) доручає одному з голів комітетів Ради головування на засіданнях Ради у разі відсутності заступника голови Ради; 8) видає відповідні розпорядження з питань організації діяльності Ради; 9) визначає обов’язки заступника голови Ради; 10) підписуєприйнятіРадоюакти; 11) забезпечує розгляд звернень, скарг, пропозицій, повідомлень, підписує відповіді на них; 12) представляє Раду у відносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; 13) координує діяльність Комітетів з виконання доручень та підготовки матеріалів на засідання Ради; 14) бере участь в урочистій церемонії складення присяги суддями; 15) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства. 11. Заступник голови Ради, відповідно до визначених головою обов’язків, бере участь в організації роботи Ради, а в разі відсутності голови - виконує його обов’язки. 12. Секретар Ради: 1) організовує ведення діловодства; 2) забезпечує проведення засідань Ради (президії); 3) забезпечує виготовлення рішень Ради; 4) керує апаратом Ради; 5) забезпечує виконання рішень Ради; 6) забезпечує ознайомлення членів Ради з висновками Комітетів за результатами розгляду конкретних матеріалів, які перебували на їх розгляді; 7) здійснює контроль за своєчасним розглядом подань, скарг та інших звернень, поданих до Ради у встановленому законом порядку 8) організовує роботу щодо проведення щорічного узагальнення результатів діяльності Ради; 9) за дорученням Голови Ради здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення здійснення функцій Ради. 13. Член Ради: 1) особисто бере участь у засіданні Ради; 2) за дорученням голови Ради або голови Комітету готує до розгляду і доповідає на засіданні Ради матеріали, що виносяться на її розгляд, та готує проекти рішень; 3) бере участь в роботі хоча б одного з Комітетів Ради-. 4) У разі обрання члена Ради суддів України на адміністративну посаду в суді його повноваження у Раді суддів України припиняються. 14. Засідання Ради проводяться відповідно до затвердженого Радою графіку, не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання Ради можуть, у разі потреби, скликатись її головою за власною ініціативою або на вимогу не менш, ніж 5 членів Ради. Голова Ради зобов’язаний скликати позачергове засідання Ради протягом 7 календарних днів, а в невідкладних випадках – у коротший строк. 15. Питання на розгляд Ради можуть вноситись її головою, членами Ради та Головою Державної судової адміністрації України. Члени Ради можуть ініціювати внесення питання на розгляд за дорученням зборів суддів або за власною ініціативою. 16. Для внесення питань на розгляд Ради на ім’я її голови подається доповідна записка, у якій викладається суть питання, його обґрунтування, додаються матеріали, необхідні для розгляду, та перелік нормативних актів, що регулюють зазначене питання. Доповідна записка може містити перелік осіб, яких пропонується запросити для обговорення. 17. Доповідна записка з відповідними вказівками голови Ради щодо порядку денного, дати, часу проведення засідання Ради і переліку осіб, які запрошуються на засідання, передається секретарю Ради. 18. Матеріали, які підлягають розгляду Радою, передаються секретареві Ради у друкованому та електронному вигляді не пізніше, ніж за десять робочих днів до засідання Ради, проте цей строк може бути скорочено у разі невідкладного розгляду питання. 19. Орієнтовний порядок денний засідання Ради складається її секретарем і затверджується головою Ради. Цей порядок денний повинен містити: місце, дату і час початку засідання Ради, попередній перелік питань, внесених на розгляд, прізвища доповідачів, а також перелік осіб, запрошених на засідання. 20. Матеріали для розгляду Радою передаються електронним або поштовим зв’язком членам Ради і запрошеним особам одночасно з повідомленням про порядок денний та дату засідання. Забезпечення передання таких матеріалів покладається на секретаря Ради. У виключних випадках матеріали для розгляду Ради можуть бути надані у скорочені строки. 21. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Ради, у тому числі і в режимі відеоконференції. 22. На засідання Ради суддів України можуть бути запрошені представники органів законодавчої і виконавчої влади, громадськості, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді, судді у відставці, представники наукових та навчальних закладів, інші особи. 23. Про час і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань, що виносяться на обговорення, члени Ради повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до її засідання. З метою оперативного розгляду невідкладних питань повідомлення може бути зроблено в інший строк, який повинен бути достатнім для прибуття членів Ради на її засідання. В такому випадку перелік питань, які вносяться на обговорення, членам Ради надається перед початком засідання. Вони вправі робити заяви про надання їм можливості ознайомитись з матеріалами і перенесення часу початку засідання. За відсутності таких заяв засідання починається у час, визначений в повідомленні. 24. За результатами розгляду винесених на обговорення питань Рада приймає рішення. 25. Під час засідання Ради здійснюється технічна фіксація. 26. З метою попередньої підготовки питань до засідання Ради, узгодження пропозицій і надання рекомендацій, оперативного вирішення конкретних завдань та невідкладних питань діяльності Рада на своєму засіданні може утворювати із числа членів Ради – президію Ради суддів України (далі – президія). 26.1.До складу президії входить голова Ради, його заступник, секретар Ради та голови комітетів Ради. До складу президії можуть входити інші члени Ради за визначенням Ради суддів України. До складу президії входить голова Ради, його заступники, секретар Ради та голови комітетів Ради. 26.2. До участі в роботі президії можуть бути залучені інші члени Ради. 27. З метою організаційного, методичного, технічного та іншого забезпечення окремих напрямів діяльності (суддівського самоврядування) Радою з числа членів Ради, можуть утворюватися відповідні комітети. Комітети можуть за дорученням Ради діяти від її імені з питань виконання завдань суддівського самоврядування. 28. Для вивчення окремих питань діяльності Ради, підготовки та експертизи документів, підготовки пропозицій Рада може утворювати з числа членів Ради робочі групи, до діяльності яких можуть залучатися працівники установ судової системи України, експерти, інші особи – фахівці у відповідній галузі. V. Рішення Ради суддів України 29. Рішення Ради приймається за наявністю кворуму, більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, які брали участь у розгляді відповідного питання шляхом відкритого, таємного або завдяки автоматизованій системі голосування. 30. Прийняте рішення підписується головуючим на засіданні Ради. 31. Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, день протягом трьох днів після їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті судової влади. Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених законодавством повноважень, є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування, крім з’їзду суддів України. Рішення Ради суддів України може бути скасовано з’їздом суддів України або в судовому порядку. VI. Заключні положення 32. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок Державного бюджету України. При формуванні бюджету Державна судова адміністрація України визначає, за попереднім погодженням з Радою, видатки на утримання Ради, необхідні для забезпечення її роботи . Виплати, необхідні для організації роботи Ради, проводяться за поданням її голови. 33. На час підготовки до засідання Ради та її органів, проведення заходів за участю Ради голова, заступник голови, секретар та залучені до цієї роботи члени Ради мають право на оформлення відрядження за викликом Ради відповідно до діючого законодавства. Голову і заступника голови Ради суддів України за їх заявами може бути відряджено для роботи до Ради суддів України, із збереженням розміру суддівської винагороди за основним місцем роботи та встановлених законом доплат. Відрядження на роботу до Ради не вважається сумісництвом. Питання про відрядження вирішується за ініціативою Голови Ради суддів України. 34. Рада має власну емблему, бланки, печатку з власним найменуванням, зразки яких затверджуються нею. 35. Зміни та доповнення до цього Положення може вносити з'їзд суддів України.