Регламент з’їзду суддів України. ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням XII позачергового з’їзду суддів України 25 вересня 2014 року (у редакції, затвердженій рішенням XIV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року) РЕГЛАМЕНТ З’ЇЗДУ СУДДІВ УКРАЇНИ 1. Загальні положення 1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи з’їзду суддів України (далі - З’їзд), підготовки, проведення З’їзду, розгляду питань та прийняття ним рішень, а також інші питання порядку проведення З’їзду. 1.2. У своїй діяльності З’їзд керується Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», іншими законами України, що регулюють питання суддівського самоврядування. 1.3. Основними засадами діяльності З’їзду є відкритість, гласність, законність, рівність прав делегатів З’їзду, незалежність суддів, вільне волевиявлення, колегіальність прийняття рішень, об’єктивність, обов’язковість рішень З’їзду для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів. 1.4. З’їзд є найвищим органом суддівського самоврядування. 2. Повноваження З’їзду 2.1. З’їзд суддів України: 2.1.1. Заслуховує звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів; 2.1.2.1. Заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність; 2.1.2.2. Заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади; 2.1.3. Призначає суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України; 2.1.4. Призначає членів Вищої ради правосуддя та звільняє їх з посад відповідно до Конституції і законів України; 2.1.5. Обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; 2.1.6. Звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їхніх посадових осіб; 2.1.7. Обирає Раду суддів України; 2.1.8. Затверджує Положення про Раду суддів України; 2.1.9. Затверджує Кодекс суддівської етики; 2.1.10. Затверджує Регламент З’їзду; 2.1.11. Затверджує Регламент призначення суддів Конституційного Суду України; 2.1.12. Розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до чинного законодавства; 2.2. З'їзд приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів. 3. Порядок скликання З’їзду та обрання делегатів 3.1. З’їзд скликається в порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Черговий З’їзд скликається Радою суддів України один раз на два роки. Рада суддів України схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення З'їзду, визначає дату, місце проведення З'їзду та вирішує інші питання, віднесені до її компетенції. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за рішенням Ради суддів України за власною ініціативою або за пропозицією зборів суддів. У разі необхідності збори суддів відповідно до частини другої статті 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» можуть звертатися до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового З’їзду. Рада суддів України зобов’язана скликати позачерговий З’їзд на вимогу зборів суддів не менше однієї п’ятої всіх судів. У разі скликання З’їзду на вимогу зборів суддів до попереднього переліку питань мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги. 3.2. У разі якщо Рада суддів України не скликає З’їзд у строки, визначені частинами першою та другою статті 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (пункт 3.1 Регламенту), З’їзд може бути скликаний на вимогу зборів суддів не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України. У такому разі ініціатори скликання З’їзду утворюють організаційний комітет із скликання З’їзду, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання З’їзду. Організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" і призначає дату проведення З’їзду не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету. Забезпечення роботи З’їзду, спільних зборів суддів місцевих загальних судів, діяльності Ради суддів України здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу XI Закону «Про судоустрій і статус суддів». 3.3. Оголошення про скликання З’їзду та питання, що виносяться на його розгляд, мають бути опубліковані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніш ніж за тридцять днів до початку роботи З’їзду, а у випадках скликання позачергового З’їзду на вимогу зборів суддів - за п’ятнадцять днів до початку роботи З’їзду. У разі якщо З’їзд скликається для обрання членів Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оголошення має бути опубліковане не пізніш як за сорок п’ять днів до початку роботи З’їзду. 3.4. Делегати на черговий або позачерговий З’їзд обираються відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Збори суддів кожного суду загальної юрисдикції (крім місцевого загального суду та Верховного Суду України) обирають на З’їзд по одному делегату від двадцяти суддів, які працюють у цьому суді. У разі якщо в суді працює менше двадцяти суддів, від суду делегується один делегат. Делегатів на З’їзд від суддів місцевих загальних судів обирають спільні збори суддів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі за принципом: один делегат від двадцяти суддів у загальній кількості суддів місцевих загальних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Рада суддів України у порядку підготовки З’їзду на підставі інформації Державної судової адміністрації України, враховуючи квоти, встановлені статтею 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для обрання делегатів З’їзду, затверджує загальну кількість делегатів, що підлягають обранню на З’їзд, у тому числі кількість делегатів, що підлягають обранню кожним судом загальної юрисдикції (крім Верховного Суду та місцевих загальних судів); кількість делегатів, що підлягають обранню спільними зборами суддів місцевих загальних судів у кожній області, містах Києві та Севастополі. Збори суддів вищих спеціалізованих судів обирають на З’їзд по три делегати з числа суддів цих судів. Пленум Верховного Суду обирає на З’їзд дванадцять делегатів з числа суддів Верховного Суду. 3.5. Делегати на З’їзд обираються таємним голосуванням на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів відповідних судів або суддів у відставці, незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку. 3.6. Делегатами на З’їзд не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 3.7. Факт обрання судді делегатом З'їзду підлягає перевірці мандатною комісією. Делегатом З'їзду вважається суддя, факт обрання якого делегатом З'їзду визнаний мандатною комісією. 3.8. На З’їзд можуть бути запрошені інші особи, крім делегатів. Запрошені особи не беруть участі в голосуванні під час прийняття рішень З’їзду. 4. Підготовка роботи З’їзду 4.1. З’їзд є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин загальної кількості обраних делегатів. 4.2. Для визначення наявності кворуму для роботи З’їзду Рада суддів України, а в разі скликання З’їзду на вимогу не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України - організаційний комітет зі скликання З’їзду, перед його початком організовує та проводить реєстрацію делегатів З’їзду, призначає керівника групи реєстрації. 4.3. Реєстрація делегатів З’їзду здійснюється згідно з реєстраційним списком делегатів З’їзду. Реєстраційний список делегатів З’їзду складається Радою суддів України, а в разі скликання З’їзду на вимогу не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України - організаційним комітетом із скликання З’їзду, на підставі наданих належним чином завірених рішень зборів, витягів із протоколів зборів суддів кожного суду загальної юрисдикції (крім місцевого загального суду), зборів суддів Конституційного Суду України, рішень спільних зборів суддів місцевих загальних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі про обрання делегатів і затверджується головою Ради суддів України, а в разі скликання З’їзду на вимогу не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України -головою організаційного комітету із скликання З’їзду. 4.4. Для реєстрації делегат має особисто пред’явити посвідчення судді або інший документ, що посвідчує його особу, та у відповідній графі реєстраційного списку делегатів своїм особистим підписом посвідчити одержання іменного мандату. Реєстрація делегатів закінчується за 10 хвилин до відкриття З’їзду. 4.5. При реєстрації перед початком роботи З’їзду делегатам видаються матеріали роботи З’їзду, які попередньо їм надсилаються електронною поштою на адреси судів, в яких вони працюють. 4.6. За результатами реєстрації делегатів З’їзду складається протокол про результати реєстрації делегатів З’їзду, який підписується керівником групи реєстрації. Протокол має містити відомості про кількість обраних делегатів, які включені до реєстраційного списку делегатів З’їзду, та про кількість делегатів, що прибули на З’їзд та зареєструвалися. Протокол про результати реєстрації делегатів З’їзду керівник групи реєстрації передає голові Ради суддів України, а в разі його відсутності -найстаршому за віком члену Ради суддів України, в разі ж скликання З’їзду на вимогу не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України -голові організаційного комітету із скликання З’їзду. 4.7. Після отримання від керівника групи реєстрації протоколу про результати реєстрації Голова Ради суддів України, а в разі його відсутності -найстарший за віком член Ради суддів України, в разі ж скликання З’їзду на вимогу не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України -голова організаційного комітету із скликання З’їзду інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для початку роботи З’їзду, та відповідно оголошує або про відкриття З’їзду, або переносить роботу З’їзду на більш пізній час у межах визначених дат проведення З’їзду. 4.8. Реєстрація делегатів З’їзду здійснюється також перед початком кожного наступного робочого дня З’їзду за умови пред’явлення іменного мандата делегата З’їзду. Факт реєстрації делегат засвідчує особистим підписом у відповідній графі реєстраційного списку делегатів З’їзду. 4.9. За відсутності кворуму орган, який скликав З’їзд, призначає нову дату З’їзду. У разі встановлення в ході роботи З’їзду факту відсутності кворуму головуючий на З’їзді оголошує перерву в роботі З’їзду та дату його продовження в межах дат роботи З’їзду. Якщо дату продовження роботи З’їзду головуючим на З’їзді не оголошено або неможливо визначити її в межах дат роботи З’їзду, наступну дату роботи З’їзду визначає орган, який скликав З’їзд (довгострокова перерва). 4.10. З’їзд обирає шляхом відкритого голосування президію в кількісному складі, що визначається рішенням З'їзду. Президія організовує роботу З'їзду. До президії з числа делегатів З'їзду обираються шляхом відкритого голосування Головуючий, Секретар З'їзду та інші члени Президії. З’їзд обговорює і затверджує порядок денний та регламент роботи З’їзду, обирає мандатну, лічильну(ні) комісію(ї), секретаріат та інші робочі органи з’їзду. 4.11. Головуючий на З’їзді: керує роботою З’їзду у відповідності з цим Регламентом; - оголошує рекомендований Радою суддів України, а в разі скликання З’їзду на вимогу не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України - організаційним комітетом із скликання З’їзду, порядок денний та регламент роботи З’їзду, ставить його на обговорення та голосування; ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного; надає можливість для виступів делегатам З’їзду та іншим запрошеним особам; проводить відкрите голосування з усіх питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати; - оголошує про початок та закінчення таємного голосування, а після оголошення протоколу лічильної комісії, - оголошує про прийняте З'їздом рішення за результатами таємного голосування; дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи З’їзду і його робочих органів; оголошує письмові звернення на адресу З’їзду; забезпечує порядок у залі засідання З’їзду та має право припиняти будь-які дії, що порушують Регламент З’їзду та регламент роботи певного З’їзду, у тому числі робити зауваження виступаючому учаснику З’їзду про відхилення від обговорюваного питання порядку денного; у разі порушення виступаючим встановленого регламенту головуючий має право перервати його виступ; оголошує перерви в роботі З’їзду; закриває З’їзд; підписує протокол і рішення З’їзду та виконує інші обов’язки, передбачені цим Регламентом. Головуючий не має права коментувати виступи на З’їзді та/або давати їм оцінку. Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів. 5. Робочі органи З’їзду 5.1. Робочими органами З’їзду є секретаріат З’їзду, мандатна комісія, лічильна(ні) комісія(ї), редакційна комісія. Робочі органи З’їзду обираються з числа делегатів із забезпеченням представництва суддів усіх судових юрисдикцій відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів. Кількісний склад кожного робочого органу визначається З’їздом шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа обраних делегатів. У разі необхідності з метою підготовки та опрацювання конкретних питань З’їздом можуть утворюватись інші робочі органи. Делегат З’їзду вправі заявити самовідвід у разі висунення його кандидатури до складу робочих органів З’їзду. 5.2.1. Секретар З’їзду підписує рішення З’їзду та виконує інші обов’язки, передбачені цим Регламентом. 5.2.2. Секретаріат З’їзду: веде запис осіб, бажаючих виступити з питань порядку денного; реєструє довідки, повідомлення, інші звернення делегатів; організовує облік звернень, які надходять на адресу З’їзду; надає Головуючому на З’їзді відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу З’їзду; забезпечує та контролює здійснення технічної фіксації звукозаписувальними засобами роботи З’їзду. 5.3. Мандатна комісія: 5.3.1. Мандатна комісія обирається для перевірки повноважень делегатів З’їзду, зокрема, дотримання при їх обранні вимог статті 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 5.3.2. Мандатна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. 5.3.3. Мандатна комісія: - перевіряє повноваження всіх делегатів З’їзду, стосовно яких до Ради суддів України надійшли рішення зборів суддів, протоколи або витяги з протоколів зборів суддів відповідних судів загальної юрисдикції, рішення спільних зборів суддів відповідних областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя про обрання делегатами на З’їзд, зокрема, тих, що прибули на З’їзд, та тих, що на З’їзд не прибули; - розглядає скарги щодо повноважень обраних делегатів З’їзду; - доповідає З’їзду про кількість обраних делегатів, повноваження яких підтверджено; - складає протокол про результати перевірки повноважень делегатів З’їзду; у протоколі зазначається кількість обраних на З’їзд делегатів, повноваження яких підтверджено, та кількість делегатів, які визнані неповноважними, та зазначаються прізвища, ім’я та по батькові цих делегатів; - після затвердження З’їздом протоколу мандатної комісії щодо підтвердження повноважень делегатів З’їзду організовує вилучення іменних мандатів делегатів З’їзду, повноваження яких не підтверджено. 5.3.4. Рішення мандатної комісії приймаються більшістю голосів її членів. Протокол про результати перевірки повноважень делегатів З’їзду підписується головою, секретарем та членами мандатної комісії. Член мандатної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол. Протокол про результати перевірки повноважень делегатів З’їзду оголошується головою комісії З’їзду, який затверджує цей протокол та приймає відповідне рішення щодо кількості повноважних обраних делегатів З’їзду (або відповідне рішення щодо визнання З'їздом повноважень делегатів). 5.4. Лічильна комісія: 5.4.1. Лічильна комісія З’їзду обирається для організації і проведення процедури голосування. Лічильна комісія: роз’яснює порядок голосування з питань порядку денного З’їзду; проводить підрахунок голосів при відкритому голосуванні, про результати якого усно повідомляє президію З’їзду; при проведенні таємного голосування виносить на затвердження З’їзду форму бюлетеня, контролює виготовлення бюлетенів для таємного голосування, видає їх делегатам З’їзду, забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування; здійснює підрахунок голосів та складає протокол про результати таємного голосування за формою згідно з додатками до цього Регламенту. 5.4.2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. 5.4.3. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом. Протоколи лічильної комісії підписуються всім складом комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол. 5.4.4. Протоколи лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі невикористаними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються Секретарю З’їзду (за відповідним актом та додаються до протоколу З’їзду), який передає їх на зберігання Раді суддів України. 5.4.5. Голова лічильної комісії після проведення таємного голосування з питань, визначених в підпунктах 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 пункту 2.1 цього Регламенту, оголошує протокол результатів таємного голосування. 5.4.6. У разі необхідності З’їзд може прийняти рішення про обрання декількох лічильних комісій (для підрахунку голосів при відкритому голосуванні, для підрахунку голосів при таємному голосуванні). У разі необхідності відпочинку членів лічильної комісії після оголошення ними результатів таємного голосування з певного питання порядку денного перед проведенням наступного таємного голосування може бути прийняте рішення про обрання іншої лічильної комісії. 5.5. Редакційна комісія: 5.5.1. Редакційна комісія обирається З’їздом для підготовки проектів рішень З’їзду з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій делегатів З’їзду щодо проектів рішень та відпрацювання остаточної редакції рішень З’їзду. 5.5.2. Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії. 6. Порядок проведення З’їзду 6.1. Після затвердження протоколу мандатної комісії про результати перевірки повноважень делегатів З’їзду головуючий З’їзду оголошує рекомендований Радою суддів України, а в разі скликання З’їзду на вимогу не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України - організаційним комітетом із скликання З’їзду, порядок денний та регламент роботи цього З’їзду, ставить їх на обговорення та голосування. З'їзд суддів України затверджує порядок денний та регламент роботи З'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів. 6.2. Головуючий на З’їзді ставить на обговорення питання та надає слово доповідачам у відповідності до порядку денного. 6.3. Головуючий надає можливість для виступів з питань порядку денного делегатам З’їзду та іншим запрошеним особам, які записалися для виступу. 6.4. Делегат З’їзду вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань. Делегат З’їзду має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх делегатів або інших запрошених осіб. Делегат під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання, виступати без дозволу головуючого та має дотримуватися часу для виступу, затвердженого регламентом роботи З’їзду. 6.5. Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється за пропозицією головуючого на З’їзді або делегатів З’їзду. Рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів. 6.6. Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на З’їзді ставить на голосування рішення З’їзду з кожного питання. Рішення З’їзду приймаються за всіма питаннями порядку денного. 6.7. Після обговорення проект рішення ставиться на голосування З’їзду для прийняття його за основу. Після прийняття проекту рішення за основу делегати мають право внести до нього зміни та доповнення, прийняття кожного з яких підлягає голосуванню більшістю голосів від числа обраних делегатів. Після обговорення змін та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому. 6.8. Рішення З’їзду приймається відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів. 6.9. Рішення з питань призначення суддів Конституційного Суду України; обрання членів Вищої ради правосуддя, обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та про звільнення їх з посади, обрання членів Ради суддів України приймаються З'їздом шляхом таємного голосування. Решта рішень приймаються З’їздом шляхом відкритого голосування. За пропозицією делегатів З’їзду з окремих питань, що не зазначені в абзаці другому цього пункту, також може проводитися таємне голосування. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів від числа обраних делегатів шляхом відкритого голосування. Питання призначення суддів Конституційного Суду України регулюється Законом України «Про Конституційний Суд України», Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом призначення суддів Конституційного Суду України, затвердженого З’їздом. Рішення З’їзду підписуються головуючим і секретарем З’їзду. Рішення з'їзду набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено самим Рішенням, однак не раніше дня його прийняття. 6.10. Перед проведенням голосування головуючий на З’їзді оголошує чітке формулювання кожного із питань, поставлених на голосування, у черговості їх надходження. Кожний делегат має один голос. Голосування є особистим, голосування за дорученнями (довіреностями) або одних делегатів за інших не допускається. Підрахунок голосів проводиться членами лічильної комісії. 6.11. Відкрите голосування здійснюється делегатами З’їзду іменним мандатом. 6.12. При проведенні таємного голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені за формою, затвердженою З’їздом, за числом обраних делегатів З’їзду. У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета і дата голосування, в алфавітному порядку прізвище, ім’я та по батькові кожного кандидата, а в бюлетені для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України - в алфавітному порядку прізвище, ім’я та по батькові кожного кандидата окремо по кожній з юрисдикцій і відповідній судовій інстанції (від місцевих судів, від апеляційних судів, від вищих спеціалізованих судів або від Верховного Суду), від якої делегат обирається до складу Ради суддів України. Нумерація напроти даних кандидатів не допускається. У випадку прийняття З’їздом рішення про застосування квот за юрисдикціями алфавітний порядок включення кандидатів до бюлетеня здійснюється з урахуванням відповідних квот. На бюлетені для таємного голосування ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії і відбиток печатки. До вручення делегатам З’їзду бюлетені не повинні мати будь-яких позначок. У разі проведення повторного або нового голосування про це має бути зазначено в бюлетені для таємного голосування. 6.13. Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головуючим на З’їзді. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування. 6.14. Видача делегату бюлетеня для таємного голосування проводиться згідно з реєстром одержання бюлетенів за умови пред’явлення іменного мандату та засвідчується власним підписом делегата у відповідній графі реєстру. Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом «погашено». 6.15. Таємне голосування проводиться протягом визначеного лічильною комісією часу кожним делегатом З’їзду окремо в кабіні для таємного голосування. У бюлетені для таємного голосування делегат З'їзду робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів), за якого (яких) він голосує. 6.16. Заповнення бюлетеня простим олівцем не допускається. 6.17. Повторна видача бюлетенів не допускається. 6.18. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування. 6.19. Недійсними вважаються бюлетені: невстановленого зразка; бюлетені, які не містять підписів голови та секретаря лічильної комісії і відбиток печатки; - бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування, зокрема, бюлетені, в яких проставлено відмітки навпроти більшої кількості прізвищ кандидатів, ніж які мають бути обрані З’їздом (в тому числі з порушенням принципу квотності), або не проставлено жодної відмітки; бюлетені, до яких делегатами З’їзду додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня про таємне голосування З’їздом не приймалось. Рішення про визнання недійсним бюлетеня для таємного голосування приймає лічильна комісія шляхом голосування під час підрахунку голосів у порядку, визначеному підпунктом 5.4.3 пункту 5.4 цього Регламенту. 6.20. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим З’їздом, проводиться повторне голосування. 6.21. Після закінчення підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість бюлетенів, отриманих делегатами, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів у скриньці для голосування, кількість дійсних бюлетенів, кількість недійсних бюлетенів, кількість голосів «за». З кожного питання порядку денного З’їзду, за яким проводилося таємне голосування, лічильною комісією З’їзду складається окремий протокол. Делегати З’їзду можуть бути присутніми при розпечатуванні скриньок для таємного голосування та підрахунку лічильною комісією голосів. Такі делегати З'їзду не мають права втручатись у роботу лічильної комісії та перешкоджати здійсненню членами комісії своїх повноважень. За рішенням комісії особа, яка присутня при розпечатуванні скриньок для таємного голосування та підрахунку лічильною комісією голосів може бути видалена з приміщення, де вчиняються відповідні дії, у разі втручання у роботу лічильної комісії та перешкоджання здійсненню членами комісії своїх повноважень. Про такі факти комісія інформує З'їзд одночасно з оголошенням протоколу про результати голосування. 6.22. Протокол про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії голова лічильної комісії оголошує З’їзду. Після оголошення головою лічильної комісії результатів таємного голосування головуючий на З'їзді оголошує про прийняте З'їздом рішення. 6.23. Повторне таємне голосування проводиться у випадку, якщо: - всі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 6.19 Регламенту), або якщо - голосування з цього питання вже відбулось, але з певних причин результати голосування є недійсними, або якщо - жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, або якщо - кандидати в кількості, визначеній законом до обрання, призначення не набрали необхідної кількості голосів, у тому числі від певної юрисдикції, якщо це передбачено законом, або якщо - кандидати набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх обрання, у тому числі від певної юрисдикції, якщо це передбачено законом. У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними у бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені. В інших випадках повторне голосування відбувається серед необраних кандидатів, які набрали більшість голосів серед інших, кількістю, що не більше, ніж у два рази перевищує кількість, визначену законом для обрання, призначення, дотримуючись, якщо це передбачено законом, принципу квотування. У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час голосування кандидат. 6.24. За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 6.23 цього Регламенту, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням З’їзду проводиться повторне голосування або нове голосування. Також З'їзд може прийняти рішення про припинення голосування щодо заповнення вакантних посад та оголосити перерву для добору нових кандидатів. Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже відбулось повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про призначення або про обрання кандидатів на відповідні посади. Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатур, які не були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та при повторному голосуванні. Якщо за результатами повторного голосування з певних причин не було прийнято остаточне рішення про призначення кандидатів членами Вищої ради правосуддя або про обрання кандидатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України нове голосування не проводиться. Добір нових кандидатів для призначення членами Вищої ради правосуддя здійснюється в порядку, передбаченому статтями 7-9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Добір нових кандидатів для обрання членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється в порядку, передбаченому статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». З метою добору нових кандидатів для призначення членами Вищої ради правосуддя або членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в роботі З’їзду оголошується перерва на строк не менш як сорок п’ять днів. 6.25. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування голова лічильної комісії доповідає про це З’їзду, який приймає рішення щодо розслідування факту порушення. Для розслідування факту порушення З’їздом створюється тимчасова комісія зі складу делегатів З’їзду у визначеній ним кількості. За результатами розслідування тимчасова комісія складає акт та про результати розслідування доповідає З’їзду, який приймає рішення щодо наслідків порушення порядку голосування. 6.26. У ході роботи З’їзду здійснюється технічна фіксація; матеріальний носій за результатами технічної фіксації зберігається Радою суддів України. 6.27. Після розгляду питань порядку денного і прийняття відповідних рішень з питань порядку денного головуючий оголошує роботу З’їзду закінченою. 7. Обрання Ради суддів України 7.1. З’їзд обирає Раду суддів України в кількісному складі, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів». До складу Ради суддів України входять: 1) одинадцять суддів від місцевих загальних судів; 2) чотири судді від місцевих адміністративних судів; 3) чотири судді від місцевих господарських судів; 4) чотири судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення; 5) два судді від апеляційних адміністративних судів; 6) два судді від апеляційних господарських судів; 7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів; 8) чотири судді Верховного Суду. 7.2. Пропозиції щодо кандидатів до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у З’їзді. Кандидатами до складу Ради суддів України можуть бути запропоновані як судді, які є делегатами З’їзду, так і судді, які не є делегатами. Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах або є членами Вищої ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У разі обрання члена Ради суддів України на адміністративну посаду в суді його повноваження у Раді суддів України припиняються. 7.3. Рішення про обрання членів Ради суддів України приймається З’їздом шляхом таємного голосування. 7.4. Делегати З’їзду можуть обговорювати всі кандидатури персонально. Кожен делегат має право на висловлення своєї думки, критичних зауважень. Кандидат має право: заявити самовідвід, який приймається З’їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидата не відбувається або припиняється; надати повідомлення про себе та відповісти на поставлені до нього запитання. Пропозиції щодо припинення обговорення того чи іншого кандидата вирішуються шляхом відкритого голосування. Після обговорення запропонованих кандидатів З'їзд відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів приймає рішення про включення кандидатів до бюлетеня для таємного голосування. До бюлетеня з обрання членів Ради суддів України вносяться лише ті кандидати, які надали свою усну або письмову згоду балотуватися для обрання членом Ради суддів України. 7.5. Організація голосування й підрахунок результатів таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України здійснюється лічильною комісією в порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту «Порядок проведення З’їзду». Голосування, як правило, проводиться одним бюлетенем. Прізвища кандидатів заносяться до бюлетеня в алфавітному порядку за кожною юрисдикцією та судовою інстанцією. Лічильна комісія, враховуючи кількісний склад кандидатів, що підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування, може вносити на затвердження З’їздом форму бюлетенів для таємного голосування щодо кандидатів до складу Ради суддів України окремо за кожною юрисдикцією та окремо від Верховного Суду України (або за кожною судовою інстанцією). 7.6. Рішення З’їзду про обрання Ради суддів України приймається в порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту «Порядок проведення З’їзду». 7.7. Рада суддів України обирається на кожному черговому З’їзді та діє між черговими З’їздами. У разі, якщо кількість членів Ради суддів України, повноваження яких між черговими З’їздами припинено, призвела до відсутності кворуму на засіданнях Ради суддів України, Радою суддів України для обрання членів Ради суддів України замість тих, повноваження яких припинено, скликається позачерговий З’їзд. 8. Обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та звільнення їх з посад 8.1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Закону України «Про судоустрій і статус суддів» З’їзд призначає шляхом таємного голосування десять членів Вищої ради правосуддя або іншу кількість, передбачену Конституцією та Законом України «Про Вищу раду правосуддя». 8.2. Добір кандидатів для обрання членами Вищої ради правосуддя здійснюється в порядку, передбаченому статтями 7-9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». На посаду члена Вищої ради правосуддя може бути обраний громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності. У разі проведення обрання до 1 січня 2018 року суддя, який обирається (призначається) членом Вищої ради правосуддя, крім визначених Законом України «Про Вищу раду правосуддя» вимог, повинен мати стаж роботи на посаді судді не менше 10 років. З’їзд обирає членів Вищої ради правосуддя з числа суддів або суддів у відставці шляхом таємного голосування за умови, що вони подали документи в порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», та: - обрані делегатами З’їзду або - висунуті безпосередньо на З’їзді не менш як двадцятьма відсотками обраних делегатів З’їзду. Вимоги та обмеження щодо членів Вищої ради правосуддя визначаються статтею 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону. 8.3. Кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя особисто подає документи, визначені частиною першою статті 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», до Вищої ради правосуддя не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення З’їзду. Кандидат для обрання членом Вищої ради правосуддя має право подати З’їзду заяву про зняття своєї кандидатури, яка приймається З’їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється. Секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів для обрання членами Вищої ради правосуддя відповідними з’їздами або конференцією. Секретаріат Вищої ради правосуддя передає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, висновок про результати спеціальної перевірки, а також висновок про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим цим Законом. Інформація про відповідні висновки оголошується перед початком обговорення кандидатур. Наведені висновки надсилаються електронною поштою делегатам при підготовці З’їзду. 8.4. Всі кандидати для призначення членом Вищої ради правосуддя за необхідності обговорюються персонально. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити перед делегатами З’їзду. Рішенням З’їзду може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам З’їзду за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої немає розумних підстав вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження члена Вищої ради правосуддя, а також інформації, що становить державну таємницю. 8.5. В обговоренні кандидатів беруть участь лише делегати З’їзду. Право на висловлення своєї думки, критичних зауважень має кожний делегат. Обговорення кандидатів здійснюється за списком, складеним в алфавітному порядку. Пропозиції стосовно припинення обговорення того чи іншого кандидата вирішуються З’їздом шляхом відкритого голосування. 8.6 Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур З’їзд відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів приймає рішення про включення кандидатів до бюлетеня для таємного голосування. 8.7. Голосування проводиться одним бюлетенем. У разі прийняття З’їздом рішення про застосування квот за юрисдикціями голосування здійснюється одним бюлетенем за кожною квотою. До бюлетеня включаються в алфавітному порядку прізвища кандидатів для обрання членами Вищої ради правосуддя, а у випадку прийняття З’їздом рішення про застосування квот за юрисдикціями, алфавітний порядок включення кандидатів до бюлетеня здійснюється з урахуванням відповідних квот. 8.8. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо обрання членів Вищої ради правосуддя здійснюється лічильною комісією в порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту «Порядок проведення З’їзду». 8.9. Обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів З’їзду. У разі якщо голосування проводиться по кандидатах, кількість яких перевищує встановлену Законом для призначення на посади членів Вищої ради правосуддя, обраними вважаються кандидати, які за умови дотримання абзацу першого цього пункту Регламенту набрали більшість голосів щодо інших кандидатів. У разі прийняття З’їздом рішення про застосування квот за юрисдикціями обраними вважаються кандидати, які за умови дотримання абзацу першого цього пункту Регламенту набрали більшість голосів порівняно з іншими кандидатами з урахуванням встановлених квот за юрисдикціями. Якщо за результатами голосування член(ни) Вищої ради правосуддя не обраний(ні), проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами, щодо кожної вакантної посади члена Вищої ради правосуддя. Члени Вищої ради правосуддя обираються строком на чотири роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль. 8.10. Рішення З’їзду про обрання членів Вищої ради правосуддя приймається в порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту «Порядок проведення З’їзду». За результатами голосування головуючим і секретарем З'їзду підписується рішення про обрання членів Вищої ради правосуддя, в якому зазначається строк, на який вони призначені. Після обрання на посаду член Вищої ради правосуддя невідкладно складає перед З’їздом присягу. Відмова від складення присяги має наслідком втрату чинності рішенням про обрання (призначення) відповідної особи членом Вищої ради правосуддя. Член Вищої ради правосуддя набуває повноважень з моменту складення присяги, але не раніше дня, наступного за днем закінчення повноважень відповідного члена Вищої ради правосуддя. 8.11. З’їзд суддів України з метою обрання членів Вищої ради правосуддя проводиться не пізніше ніж за два місяці до дня закінчення строку, на який було обрано (призначено) члена Вищої ради правосуддя. 8.12. Підставами для звільнення З’їздом члена Вищої ради правосуддя з посади є: виявлення обґрунтованості наявних обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»; грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом члена Вищої ради правосуддя або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади; систематична неучасть у роботі Вищої ради правосуддя чи органу Вищої ради правосуддя, до складу якого він входить. істотне порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції; Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ухвалюється З’їздом за поданням Вищої ради правосуддя. З дня внесення зазначеного подання такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до ухвалення З’їздом, що обрав цього члена Вищої ради правосуддя. Рішення про внесення подання про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя. Повноваження члена Вищої ради правосуддя припиняються у випадках, визначених статтею 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». 8.13. У разі, якщо Вища рада правосуддя відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ухвалила рішення про внесення подання про звільнення члена Вищої ради правосуддя (обраного З’їздом суддів) з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, таке подання вноситься З’їзду через Раду суддів України. У такому випадку Рада суддів України зобов'язана скликати позачерговий З'їзд у найкоротші строки. Обговорення питання про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади на З’їзді починається з оголошення головуючим З’їзду подання Вищої ради правосуддя. Невідповідність подання вимогам Закону України "Про Вищу раду правосуддя" може бути підставою повернення подання Вищій раді правосуддя. 8.14. Член Вищої ради правосуддя, щодо якого розглядається питання про звільнення, запрошується на З’їзд. У разі неприбуття на З’їзд члена Вищої ради правосуддя, щодо якого розглядається питання про звільнення, таке питання може бути розглянуто за його відсутності. Після оголошення подання Вищої ради правосуддя члену Вищої ради правосуддя, щодо якого розглядається питання про звільнення, надається слово для виступу, він відповідає на запитання делегатів З’їзду." 8.15. Перед голосуванням може проводитись обговорення стосовно наявності підстав для звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя в межах компетенції З’їзду. 8.16. Член Вищої ради правосуддя, стосовно якого розглядається питання про звільнення його з посади, має право надавати пояснення, висловлювати заперечення, а також заявляти клопотання. 8.17. В обговоренні питання про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя можуть брати участь делегати З’їзду, а також інші особи, присутні на З’їзді. 8.18. Рішення про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа обраних делегатів З’їзду. У разі якщо рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади не прийнято, повторне голосування і повторний розгляд цього питання з тих самих підстав не допускається. 9. Обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 9.1. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів України» З’їздом обираються вісім членів Комісії з числа суддів, які мають стаж роботи на посаді судді щонайменше десять років, або суддів у відставці. Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить чотири роки з дня обрання. Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження два строки поспіль. 9.2. У разі необхідності обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України З’їздом Рада суддів України (або організаційний комітет із скликання З’їзду, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання З’їзду), не пізніше ніж за сорок п’ять днів повідомляє секретаріат Комісії про дату та місце проведення З’їзду. 9.3. Добір кандидатів для обрання членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється в порядку, передбаченому частинами третьою - десятою статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Обмеження щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України встановлюються частиною шістнадцятою статті 94, частиною двадцять четвертою статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України передає органу, який скликає відповідний З’їзд або конференцію, висновок про результати спеціальної перевірки, а також висновок про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим цим Законом. Інформація про відповідні висновки оголошується перед початком обговорення кандидатур. Наведені висновки надсилаються електронною поштою делегатам при підготовці З’їзду. 9.4. Кандидат для обрання членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право подати З’їзду заяву про зняття своєї кандидатури, яка приймається З’їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється. 9.5. Усі кандидати для обрання членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обговорюються персонально. Кожен із кандидатів для обрання членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право до початку голосування виступити перед делегатами відповідного З’їзду. Рішенням З’їзду може бути встановлене розумне обмеження часу для виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам З’їзду за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також інформації, яка становить державну таємницю. 9.6. В обговоренні кандидатів беруть участь лише делегати З’їзду. Право на висловлення своєї думки, критичних зауважень має кожний делегат. Обговорення кандидатів здійснюється за списком, складеним в алфавітному порядку. Пропозиції щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються шляхом відкритого голосування. 9.7. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур З’їзд відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів приймає рішення про включення кандидатів до бюлетеня для таємного голосування. 9.8. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування. Голосування проводиться одним бюлетенем, до якого прізвища кандидатів заносяться в алфавітному порядку. 9.9. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється лічильною комісією в порядку, визначеному розділом 6 «Порядок проведення З’їзду» цього Регламенту. 9.10. Обраним на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається кандидат, який за результатами таємного голосування набрав більшість голосів обраних делегатів З’їзду. 9.11. Якщо за результатами голосування член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не обраний, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів відносно інших кандидатів, щодо кожної вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 9.12. Рішення З’їзду про обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається в порядку, визначеному розділом 6 «Порядок проведення З’їзду» цього Регламенту, на підставі затвердженого протоколу про результати таємного голосування. За результатами голосування головуючим і секретарем З’їзду підписується рішення про обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в якому зазначається строк, на який вони обрані. 9.13. Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються у випадках, передбачених частиною першою статті 97 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з настанням відповідної події. 9.14. Відповідно до частини третьої статті 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» З’їзд приймає рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, а саме : - виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у частині першій статті 94 цього Закону; - суттєве порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції; - неприйняття участі у роботі Комісії протягом одного календарного місяця поспіль без поважних причин або неодноразова відмова від голосування з питань, що розглядаються. 9.15. У разі, якщо Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до частини четвертої статті 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ухвалила рішення про внесення подання про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (обраного З’їздом) з підстав, визначених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, таке подання вноситься З’їзду через Раду суддів України. У такому випадку Рада суддів України зобов'язана скликати позачерговий З'їзд у найкоротші строки. Обговорення питання про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади на З’їзді починається з оголошення головуючим З’їзду подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Обговорення питання про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади на З’їзді починається з оголошення головуючим З’їзду подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, щодо якого розглядається питання про звільнення запрошується на З’їзд. У разі неприбуття на З’їзд члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, щодо якого розглядається питання про звільнення, таке питання може бути розглянуто за його відсутності. Після оголошення подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, щодо якого розглядається питання про звільнення, надається слово для виступу, він відповідає на запитання делегатів З’їзду. 9.16. Перед голосуванням може проводитись обговорення стосовно наявності підстав для припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в межах компетенції З’їзду. 9.17. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа обраних делегатів З’їзду. У разі, якщо рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не прийнято, повторне голосування і повторний розгляд цього питання з тих самих підстав не допускається. 10. Прикінцеві положення Забезпечення роботи З’їзду здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами статті 132 та розділу XI Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Регламент З'їзду суддів України затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів. Цей Регламент набирає чинності після його затвердження рішенням З’їзду та оприлюднення на офіційному веб - порталі «Судова влада України». Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою Ради суддів України або будь-якого судді та затверджуються відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів З’їзду. Зміни до Регламенту набирають чинності з моменту їх затвердження. Додаток 1 ПРОТОКОЛ № засідання_____________комісії____з’їзду суддів України __________20___року м. Київ Присутні члени____________комісії: № ПІБ Посада п/п ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Про вибори голови та секретаря____комісії ________ з’їзду суддів України. СЛУХАЛИ: ВИСТУПИЛИ: УХВАЛИЛИ: Головою_____________комісії_____з’їзду суддів України обрати Секретарем __________________________ комісії___________ з’їзду суддів України обрати__________________________________________________. Члени_____________комісії: (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) Додаток 2 ПРОТОКОЛ № • •• • ••• • ~ж Y •• засідання мандатної комісії____________з їзду суддів України ___________2017 року м. Київ Присутні члени мандатної комісії: № ПІБ Посада п/п 1. 2. 3. 4. 5. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про перевірку повноважень делегатів з’їзду суддів України. СЛУХАЛИ:_______________ про те, що: ДЕЛЕГОВАНО від: Верховного Суду Вищого антикорупційного суду Вищого суду з питань інтелектуальної власності Адміністративних судів Господарський судів Загальних судів _ судді _ судді _ судді суддів _ судді _ судді Відповідно до рішень зборів суддів на _____________ з’їзд суддів України обрано_______делегати. Зареєстровано та присутні на з’їзді____делегатів. СЛУХАЛИ: ______________________ , який повідомив, що не з’явились на _з ’їзд суддів У країни (перелік що не з ’явилисьІ при перевірці рішень і протоколів зборів суддів щодо обрання делегатів на_ з’їзд суддів України, після розгляду скарг щодо повноважень обраних делегатів з’їзду (за наявності) , мандатною комісією порушень при обранні делегатів не виявлено (якщо виявлено, то вказати порушення). УХВАЛИЛИ: 1. Вважати підтвердженими повноваження___делегатів 2. Вважати неповноважним(и) ______________ делегата(ів) (посада, прізвище, ім’я, по-батьковї) 3. Даний протокол винести на розгляд________з’їзду суддів України для затвердження. 4. Зобов’язати делегата (повноваження якого не підтверджені мандатною комісією) __________________________ здати мандат делегата з’їзду Голові мандатної комісії. Г олова мандатної комісії (шб) Секретар Члени мандатної комісії: (підпис) (підпис) (ПІБ) (ПІБ) (підпис) (підпис) підпис) (ПІБ) (ПІБ) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) Додаток З ПРОТОКОЛ № засідання лічильної комісії_______________з’їзду суддів України __________20___року м. Київ Присутні члени лічильної комісії:_____________________________________ № ПІБ Посада п/п ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про форму бюлетеня для таємного голосування щодо призначення, обрання (звільнення)______________________________________ СЛУХАЛИ: пропозицію ____________________________, який запропонував визначити форму бюлетеня таємного голосування з питання призначення, обрання (звільнення)__________________________на одному аркуші паперу А4 (АЗ) ______________ кольору, завіреного печаткою в лівому верхньому куті; ВИСТУПИЛИ: УХВАЛИЛИ: Схвалити форму бюлетеня на 1 аркуші паперу з лицевою та зворотною стороною ________________ кольору. Печатка для завірення справжності бюлетеня ставиться в його верхньому лівому куті. Даний протокол внести на розгляд з’їзду суддів України для затвердження форми бюлетеня. Г олова лічильної комісії Секретар лічильної комісії (ПІБ) (ПІБ) Члени лічильної комісії: (підпис) (ПІБ) (підпис) (підпис) підпис) (підпис) (ПІБ) (ПІБ) (ПІБ) (ПІБ) Додаток 4 ПРОТОКОЛ №_______ засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання Ради суддів України __________з’їздом суддів України 20___року м. Київ Присутні члени лічильної комісії: № ПІБ Посада п/п ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Про результати таємного голосування щодо обрання Ради суддів України. СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії________________________про результати таємного голосування щодо обрання Ради суддів України На з’їзд суддів України обрано_______делегатів. На з’їзді суддів України присутні___делегатів. Виготовлено__________бюлетенів для таємного голосування. Отримано делегатами _______бюлетенів. Погашено_____________бюлетенів. Для проведення таємного голосування до бюлетенів були внесені такі кандидатури: 1) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих загальних судів: № ПІБ Посада № кандидатів в алфавітному п/п порядку 2) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих адміністративних судів: № ПІБ п/п кандидатів в алфавітному Посада порядку 3) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих господарських судів: № ПІБ п/п кандидатів в алфавітному Посада порядку 4) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення: № ПІБ Посада п/п кандидатів в алфавітному порядку 5) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних адміністративних судів: № ПІБ п/п кандидатів в алфавітному Посада порядку 6) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних господарських судів: № ПІБ Пп/п кандидатів в алфавітному Посада порядку 7) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого суду з питань інтелектуальної власності № ПІБ Посада п/п кандидатів в алфавітному порядку 8) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого антикорупційного суду: № ПІБ Посада п/п кандидатів в алфавітному порядку 9) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Зади суддів України від Верховного Суду: № ПІБ Посада п/п кандидатів в алфавітному порядку Після зняття пломб та відкритті урн для голосування виявилось: 1) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих загальних судів з них: дійсних ______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 2) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих адміністративних судів з них: дійсних ______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 3) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих господарських судів з них: дійсних _______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 4) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення______________, з них: дійсних________бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 5) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних адміністративних судів з них дійсних ______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 6) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних господарських судів з них: дійсних_______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 7) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого суду з питань інтелектуальної власності_____, з них: дійсних_______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 8) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого антикорупційного СУДУ______________, з них: дійсних_______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. 9) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Верховного Суду________________, з них: дійсних_______бюлетенів; визнано недійсними_______бюлетенів. За результатами таємного голосування голоси за кандидатів розподілилися таким чином: від місцевих загальних судів № ПІБ Посада Кількість п/п кандидатів голосів «за» від місцевих адміністративних судів: № ПІБ Кількість Пп/ кандидатів Посада голосів «за» п від місцевих господарських судів: № ПІБ Кількість Пп кандидатів Посада голосів «за» /п від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення: № ПІБ Посада Кількість п/п кандидатів голосів «за» від апеляційних адміністративних судів: № ПІБ Посада Кількість п/п кандидатів голосів «за» від апеляційних господарських судів: № ПІБ Посада Кількість п/п кандидатів голосів «за» від Вищого суду з питань інтелектуальної власності: № ПІБ Посада Кількість п/п кандидатів голосів «за» від Вищого антикорупційного суду: № ПІБ Посада Кількість Пп кандидатів голосів «за» /п від Верховного Суду № ПІБ Посада Кількість Пп кандидатів голосів «за» /п ВИРІШИЛИ: затвердити даний протокол Г олова • •• • ••• ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ (піб) Секретар • •• • ••• ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ (піб) Члени ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: (ПІБ) (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) Додаток 5 ПРОТОКОЛ №________ засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання (призначення) / (звільнення) членів Вищої ради правосуддя ________________з’їздом суддів України 20___року м. Київ Присутні члени лічильної комісії: № ПІБ Посада п/п ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Про результати таємного голосування щодо призначення (звільнення) членів Вищої ради правосуддя. СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії ______________________________ про результати таємного голосування щодо обрання (призначення) / (звільнення) членів Вищої ради правосуддя _______________________________________ На з’їзд суддів України обрано_________делегатів. На з’їзді суддів України присутні______делегатів. Виготовлено_________________________бюлетенів для таємного голосування. Отримано делегатами ________бюлетенів. Погашено________________бюлетенів. Для проведення таємного голосування до бюлетеня щодо призначення (звільнення) членів Вищої ради правосуддя були внесені такі кандидатури: № ПІБ п/п кандидатів в алфавітному Посада порядку* * У випадку прийняття З’їздом рішення про застосування квот за юрисдикціями алфавітний порядок включення кандидатів до бюлетеня здійснюється з урахуванням відповідних квот. Після зняття пломб та відкритті урн для голосування за результатами підрахунку виявилось__________бюлетенів, з них: дійсних ________бюлетенів; визнано недійсними_________бюлетенів. За результатами таємного голосування щодо членів Вищої ради правосуддя, голоси за кандидатів розподілилися таким чином: № ПІБ Посада Кількість п/п кандидатів голосів «За» ВИРІШИЛИ: Оголосити результати таємного голосування та запропонувати головуючому З’їзду оголосити рішення про обрання членів(а) Вищої ради правосуддя. Г олова • •• • ••• --------------------------------------------- ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 0^) (піб) Секретарлічильної комісії (підпис) (ПІБ) Члени ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: (ШБ) (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) Додаток 6 ПРОТОКОЛ № засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України__________________________з’їздом суддів України 20__року м. Київ Присутні члени лічильної комісії: № ПІБ Посада п/п ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Про результати таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії __________________________________ про результати таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України На з’їзд суддів України обрано_________делегатів На з’їзді суддів України присутні____делегатів. Виготовлено___________бюлетенів для таємного голосування. Отримано делегатами _______бюлетенів. Погашено______________бюлетенів. Для проведення таємного голосування до бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України були внесені такі кандидатури: № ПІБ Посада п/п кандидатів в алфавітному порядку* * У випадку прийняття З’їздом рішення про застосування квот за юрисдикціями алфавітний порядок включення кандидатів до бюлетеня здійснюється з урахуванням відповідних квот. Після зняття пломб та відкритті урн для голосування виявилось: Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України______________ з них: дійсних ________бюлетенів; визнано недійсними__________бюлетенів. За результатами таємного голосування голоси за кандидатів розподілилися таким чином: № ПІБ Посада Кількість п/п кандидатів голосів «за» ВИРІШИЛИ: Оголосити результати таємного голосування та запропонувати головуючому З’їзду оголосити рішення про обрання членів(а) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Г олова лічильної комісії ______________ _______________________ (підпис) (ПІБ) Секретар • •• • ••• __________________________________ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ (підпис) (ПІБ) Члени • •• • ••• __________________________________ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: (підпис) (ПШ) (підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ) підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ)