У зв’язку з прийомом вступників для здобуття вищої світи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» до Національного університету «Одеська юридична академія» в 2024 році повідомляємо Вас про наступне. Прийом на навчання до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 (в редакції від 16.05.2023 р.). На навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням НАДС за заочною формою здобуття освіти приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста)/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до Приймальної комісії. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється: - на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра (НРК6) - за результатами єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ 2024 (один з предметних тестів на вибір вступника) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ 2023 чи 2024 років), що проводяться відповідно до чинного законодавства України; - на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра (НРК7, або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) - за результатами фахового іспиту з основ економіки та держави і права, вступного іспиту з іноземної мови, що проводяться Університетом, або за результатами єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ 2024 (один з предметних тестів на вибір вступника) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ 2023 та ЄВІ 2024), що проводяться відповідно до чинного законодавства України на вибір вступника. Особи, які відповідають вимогам, визначеним п. 10 Порядку, та які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. До заяви про вступ за державним замовленням НАДС до Університету на навчання додаються: чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри; копії документа про вищу освіту та додатка до нього (під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти/рівень вищої освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється в установленому порядку); копія трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. (у разі відсутності РНОКПП - копія сторінки паспорта з відповідною відміткою), засвідчені в установленому порядку або Приймальною комісією Університету. Документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр" та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», та військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) пред’являються особисто. У разі подання заяви про вступ через електронну адресу Центру або Приймальної комісії Університету, особа, яка відповідає вимогам, визначеним Порядком, надсилає: заяву про вступ за державним замовленням до Університету на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; одну кольорову фотокартку розміром 3х4 сантиметри; відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронну копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року); електронну копію (скан-копію) оригіналу паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності РНОКПП --- електронну копію сторінки паспорта з відповідною відміткою); відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник. Також у разі подання заяви та необхідних документів для вступу до Центра Університету у електронній формі обов’язковим є подання нотаріально завірених копій документів про освіту до моменту рекомендації до зарахування. У разі подання заяви та необхідних документів для вступу до Центру у електронній формі, заява та додані до неї документи надсилаються на електронну адресу Центру (7198820@onua.edu.ua) або Приймальної комісії Університету (vstup@onua.edu.ua). Прийом документів здійснюється з 24 липня 2024 року по 11 серпня 2024 року та вступні випробування в Університеті -314 серпня по 16 серпня 2024 року. На підставі вищезазначеного, просимо Вас направити на навчання в Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» перспективних державних службовців.