ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ стосовно внесення змін до Порядку реалізації пілотпого проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07.02.2023року № 493/5/67/32. Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 06.05.2024 року № 1337/5/289/101 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07 лютого 2023 року № 493/5/67/32» (далі - наказ), внесено зміни до Порядку реалізації пілотпого проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07.02.2023 року № 493/5/67/32 (далі - Порядок). В частині змісту запиту про залучення психолога внесено такі зміни. Гак, наказом внесено зміни до форми запиту про залучення психолога (додаток 1 до Порядку), який оформлюється дізнавачами, слідчими, прокурорами, слідчими суддями, судами, зокрема, визначено, що у запиті зазначаються: дата та час першої слідчої (розшукової) дії або процесуальної дії (у тому числі невідкладної процесуальної дії) із залученням психолога; місце проведення першої слідчої (розшукової) дії або процесуальної дії, на яке необхідно прибути психологу (у разі визначення станом на дату направлення запиту); прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) малолітньої, неповнолітньої особи; попередження прокурором або слідчим про кримінальну відповідальність за розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування відповідно до статті 387 Кримінального кодексу України (далі -КК України). Так, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (частина перша статті 222 Кримінального процесуального кодексу України). Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом (частина перша статті 222 Кримінального процесуального кодексу України). У разі надходження до регіонального/міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги (далі - центр) запиту про залучення психолога, який оформлено без дотримання встановленої форми, центр інформуватиме суб’єкта запиту про неможливість опрацювання такого запиту та запропонує направити до центру запит за встановленою формою. Наказом також зобов’язано центри ознайомлювати психолога, який залучається відповідно до цього Порядку, із запитом про залучення психолога та із положеннями статті 387 КК України, якою передбачена кримінальна відповідальність за розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування (абзац другий пункту 7 Порядку). Вимоги законодавства про кримінальну відповідальність щодо заборони розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування також розповсюджуються на працівників системи надання безоплатної правничої допомоги, які задіяні у реалізації пілотного проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги. Так, пунктом 9 Порядку встановлено, що розголошення та поширення особами, задіяними у реалізації пілотного проекту, відомостей про персональні дані та будь-якої конфіденційної інформації забороняється, крім випадків, встановлених законом. Також, звертаємо увагу, що зміни до форми запиту про залучення психолога дозволяють дізнавачу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду направити до центру в межах одного кримінального провадження відносно однієї малолітньої або неповнолітньої особи один запит про залучення психолога, при цьому, обов’язково зазначивши у запиті дату та час першої слідчої (розшукової) дії або процесуальної дії (у тому числі невідкладної процесуальної дії) із залученням психолога. Центр видає одному психологу одне доручення відносно однієї малолітньої або неповнолітньої особи. Якщо в межах одного кримінального провадження в порядку Кримінального процесуального кодексу України виникає необхідність залучити психолога до наступної слідчої (розшукової) дії або процесуальної дії за участю малолітньої / неповнолітньої особи, дізнавачу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду не потрібно робити додатковий запит про залучення психолога. Дізнавачу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду достатньо самостійно узгодити з психологом, якого вже визначено дорученням центру, відомості про дату та час наступної слідчої (розшукової) дії або процесуальної дії, в якій буде брати участь психолог. Для того, щоб центром було видано одне доручення психологу в межах одного запиту про залучення психолога, за яким психолог зможе брати учисть у декількох слідчих (розіпуковнх) діях / процесуальних діях, бажано, щоб у графі «мета залучення психолога» форми затну про залучення психолога було зазначено: дізнавачем, слідчим, прокурором, слідчим суддею під час здійснення досудового розслідування - «Участь психолога у слідчих (розьиукових) діях за участю дитини під час досудового розслідування, в яких відповідно до Кримінального процесуального кодексу України може брати участь психолог»; судом під час судового розгляду — «Участь психолога у процесуальних діях, в яких відповідно до Кримінального процесуального кодексу України мооісе брати участь психолог». Дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд можуть зазначати й іншу необхідну інформацію у графі «мета залучення психолога» у формі запиту про залучення психолога. Поряд з цим, якщо у цій графі буде зазначено, що психолога необхідно залучити з мстою участі у слідчих (розшукових) / процесуальних діях, в яких участь психолога відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, не визначена (наприклад, «вручення письмового повідомлення про підозру», «ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», «затримання особи», «розгляд клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру» та інші) центр інформуватиме суб’єкта запиту про неможливість застосування иілотного проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги (далі — пілопжй проект). Так, психолог, в межах одного запиту про залучення психолога та виданого па його підставі одного доручення центру, подає до центру звіт (звіти) щодо участі у слідчих (розшукових) діях та процесуальних діях. Психолог має дотримуватися строку подання звіту - протягом п’яти робочих днів з дня участі у слідчих (розшукових) діях та процесуальних діях. Психолог може прозвітувати про участь у декількох слідчих (розшукових) діях та процесуальних діях в одному звіті, якщо дотримано встановленого строку подачі звіту щодо кожної слідчої (розшукової) дії / процесуальної дії. Якщо з об’єктивних причин психолог, якому видано доручення, не може продовжувати брати участь у наступних слідчих (розшукових) діях або процесуальних діях за участю малолітньої, неповнолітньої особи, дізиавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд можуть відповідно до абзацу третього пункту 7 Порядку звернутися повторно із запитом до центру про залучення іншого психолога. В частіші змісту звіту психолога щодо участі у слідчих (розшукових) діях та процесуальних діях (далі — звіт) внесено такі зміни. Наказом внесено зміни до форми звіггу (додаток 2 до Порядку), який оформлюється психологом. Психолога зобов’язано подавати до центру звіт, який містить відмітку дізнавача, слідчого, прокурора, слідчого судді, уповноваженої особи суду про підтвердження участі психолога у слідчій (розшуковій) дії або процесуальній дії, зокрема у звіті проставляється посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та підпис дізнавача, слідчого, прокурора, слідчого судді, уповноваженої особи суду, які проводили слідчу (розшукову) дію / процесуальну дію за участю психолога. Для спрощення звітування, психологам рекомендовано надавати дізнавачам, слідчим, прокурорам, слідчому судді, уповноваженій особі суду звіт (звіти) для проставляння відміток в гой же день, коли психолог взяв участь у слідчих (розшукових) діях або процесуальних діях, зокрема, попередньо роздрукувавши форму звіту (звітів) для заповнення. Звіт, зокрема, має містити: найменування слідчої (розшукової) дії або процесуальної дії, в якій брав участь психолог (стовпчик 2 звіту); прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), вік малолітньої, неповнолітньої особи (стовпчик 2 звіту). Якщо слідча (розшукова) дія або процесуальна дія проводилася у приміщенні «Зеленої кімнати» або Барнахус, про це також зазначається у звіті. Центр приймає та перевіряє звіти психолога. Якщо звіт психолога подано не за встановленою формою або звіт заповнено без дотримання встановленої форми, та/або з порушенням визначеного строку на його подання, звіт повертатиметься центром психологу, а партнерську організацію, яка наразі здійснює оплату винагороди психолога, буде інформовано про відсутність підстав оплати роботи психолога за дорученням центру. Додані до форми запиту про залучення психолога та звіту відомості про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини спрощують уповноваженій особі центру видачу доручень психологам з урахуванням можливого конфлікту інтересів, зокрема, у випадку залучення психолога для участі у процесуальних діях за участю дітей, які мають різний статус у кримінальному провадженні, а також сприяють реалізації одного з принципів правосуддя, дружнього до дитини, щодо визначення одного психолога для взаємодії з однією дитиною у межах кримінального провадження. Зі змістом наказу, яким внесено зміни до Порядку, можна ознайомитися па сайті Верховної Ради України. Просимо розглянути питання щодо доведення до відома судів інформації, викладеної у цьому інформаційному листі. Одночасно інформуємо, що Координаційний центр з надання правничої допомоги працює над змістом методичних рекомендацій для центрів з надання безоплатної правничої допомоги та психологів в межах пілотного проекту. Методичні рекомендації додатково будуть надіслані для до відома дізнавачів, слідчих, прокурорів та судів.